بررسی اثر ترکیبات شیمیایی و فرآورده های بیولوژیک بر بیمارگر Monilia laxa عامل پوسیدگی قهوه ای درختان میوه هسته دار در استان گلستان

پیام:
چکیده:
بیمارگر Monilia laxaعمومی ترین عامل بیماری پوسیدگی قهوه ای است و در غالب مناطق تولید میوه هسته دار بالاخص در نواحی مختلف سواحل دریای مازندران انتشار دارد. در صورت عدم تدوین یک استراتژی مدیریتی به یک بیماری محدود کننده تولید هسته داران در استان های شمالی کشور تبدیل خواهد شد.بدین منظور جهت بررسی اثر سموم شیمیایی و فرآورده های بیولوژیک بر میزان درصد سوختگی شکوفه و درصد و شدت پوسیدگی قهوه ای میوه، آزمایشی در قالب فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با شش تیمار و سه تکرار در باغ بنیاد شهرستان علی آباد انجام شد. مقایسه میانگین ها به روش دانکن انجام گردید. نتایج تجزیه واریانس ارزیابی کنترل بیماری با مقایسه اثر سموم و فرآورده های بیولوژیک مختلف بر درصد سوختگی شکوفه و درصد و شدت پوسیدگی میوه نشان داد که اختلاف بین تیمار ها معنی دار بود (p<0/01). در مرحله شکوفه بیشترین تاثیر (083/ 7 %) مربوط به سم رورال تی اس و کمترین تاثیر (417/ 15 %) مربوط به ترکیب تریکودرمین بود. اما در میوه، درصد آلودگی با تریکودرمین به 25% و رورال تی اس به 166/ 9% رسید و شدت آلودگی (قطر زخم) با تریکودرمین 5/ 22 میلی متر و سم اکسی کلرور مس 667/ 27میلی متر بود.
زبان:
فارسی
در صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p1273470 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!