بررسی اثرات زیستی اسانس سرو نقره ای Cupressus arizonica Greene روی شپشه برنج Sitophilus oryzae L و شپشه دندانه دار Oryzaephilus surinamensis L

پیام:
چکیده:
در این تحقیق سمیت تنفسی، دورکنندگی و دوام اثر حشره کشی اسانس گرفته شده از برگهای گیاه سرو نقره ایGreeneCupressusarizonicaروی حشرات کامل دو سخت بالپوش آفت انباری شامل شپشه برنج L.Sitophilusoryzaeوشپشه دندانه دارL.Oryzaephilussurinamensisآزمایش شد. نتایج نشان داد با افزایش غلظت اسانس، مرگ ومیر حشرات نیز افزایش یافت. میزان LC50 اسانس برای آفات ذکر شده بترتیب 3/ 456 و μl/Lair 235/3 براورد شد. حشرات کامل شپشه دندانه دار نسبت به شپشه برنج به این اسانس حساس تر بودند. میانگین درصد دورکنندگی شپشه برنج و شپشه دندانه دار 5 /72 و 16 /94 درصد بود که بترتیب در گروه های 4 و 5 از گروه های شش گانه قرار گرفتند. دوام اسانس بسته به غلظت و زمان متفاوت بود. نتایج نشان داد که اسانس این گیاه کارایی قابل قبولی برای کنترل آفات انباری ذکر شده دارد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
11
لینک کوتاه:
magiran.com/p1273471 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!