تعداد سنین لاروی، میزان پرخوری و خصوصیات زیستی کفشدوزک Nephus arcuatus Kapur با تغذیه از شپشک آرد آلود جنوب (Nipaecoccus viridis (News

پیام:
چکیده:
کفشدوزک Nephus arcuatus Kapur، از شکارگرهای مهم شپشک آردآلود جنوب Nipaecoccus viridis (News.) در استان خوزستان می باشد. در این پژوهش طول دوره رشدی مراحل پیش از بلوغ (تخم، لارو و شفیره)، بالغین نر و ماده ی کفشدوزک و میزان پرخوری لارو سن چهار، بالغین نر و ماده کفشدوزک از پوره سن یک شپشک و همچنین تعداد سنین لاروی بر اساس ثابت دایار در دمای 1±30 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65درصدو دوره نوری به تاریکی 10:14 ساعت مورد بررسی قرار گرفت. با افزایش سن لاروی، عرض کپسول سر لارو سن یک تا لارو سن چهار از 002/ 0± 15/ 0 تا 002/ 0±33/ 0 میلی متر افزایش یافت. بر اساس نتایج به دست آمده، عرض کپسول سر N. arcuatusاز ثابت دایار پیروی می کند، اما توصیف آن با معادله درجه دوم (316/ 2- x 0/456 + x 2040/ 0-=yln) دقیق تر بود. میزان پرخوری لارو سن چهار، نر و ماده بالغ کفشدوزک به ترتیب 45/5±8/ 177، 95/ 2±7/ 58 و42/ 7±5 /86 پوره سن یک در طی 24 ساعت بود. طول دوره جنینی، لارو سن اول تا چهارم، پیش شفیره و شفیره به ترتیب 02/ 0±92/ 3، 05/ 0±17/ 2، 03/ 0±29 /1، 03 /0±52 / 1، 05/ 0±57/ 2، 3/ 0±05/ 1و 12 /0±09/ 5 روز، طول عمر حشرات بالغ ماده و نر به ترتیب3/ 6 ±88/ 133 و 29/ 6± 08/ 86 روز و زادآوری ماده ها به طور میانگین 8/ 37±43/ 660 تخم براورد گردید.
زبان:
فارسی
در صفحه:
35
لینک کوتاه:
magiran.com/p1273473 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!