اثر اسانس گیاه مینای پر کپه ای روی کنترل نماتد مولد گره ریشه و شناسایی ترکیبات موجود در آن

پیام:
چکیده:
خاصیت نماتدکشی اسانس گیاهمینای پرکپه ای(Tanacetum polycephalum Schultz Bip. subsp.polycephalum) در غلظت های 5/ 62، 125، 250، 500، 1000، 2000، 4000 و 8000 میکروگرمبر میلی لیتر در مقایسه با شاهد آب مقطر سترونروی لارو سن دوم نماتد مولد گره ریشه،Meloidogyne incognita(Kofoid and White) Chitwood، در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با استخراج اسانس این گیاه به روش تقطیر با آبوبوسیله دستگاه کلونجر(Clevenger)، ترکیب های موجود در آن توسط دستگاه های GC و GC-MS شناسایی شد. بر اساس نتایج حاصله، غلظت های4000 و 8000 میکروگرم بر میلی لیتر باعث مرگ صد در صد جمعیت نماتد مورد آزمایش شدند. متوسط میزان مرگ و میر نماتد در غلظت های 500، 1000 و 2000 میکروگرم بر میلی لیتر به ترتیب 6، 8/ 22 و 4/ 44 درصد بود. در بقیه تیمارها مرگ و میر نماتد مشاهده نگردید. تعداد 39 ترکیب شیمیایی از اسانس گیاه جداسازی و شناسایی گردید که در بین آن ها trans-Thujone (483 /74%)، 1،8-Cineole (3/135%)، Terpinene-4-ol (2/316%)، Borneol (2/051%)، cis-Thujone (1/880%)، Camphor (1/832%)، trans-Pinocarveol (1/333%) و γ-Terpinene (059/ 1%) به ترتیب بیشترین مقادیر را به خود اختصاص دادند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
59
لینک کوتاه:
magiran.com/p1273476 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!