شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات (پژوهشی در صنایع فولاد کشور)

چکیده:
هدف اصلی نوشتار حاضر، ارائه و ارزیابی یک مدل مفهومی از پذیرش فناوری اطلاعات است که با توجه به ماهیت آن با روش پژوهشی توصیفی و پیمایشی انجام شده است. مدل مفهومی پژوهش با بررسی مدل های موجود و با شناسایی متغیرهای موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات، طراحی و با مطالعه ی نگرش کاربران سیستم مورد نظر در سازمان مطالعه شده، شامل کارکنان اداری، کارکنان فنی، مدیران میانی و مدیران ارشد، در قالب پنج فرضیه ی اصلی و ده فرضیه ی فرعی آزموده شد. نتایج این پژوهش نشان داد به ترتیب سه متغیر انتظار تلاش، انتظار اجرا و هنجارهای ذهنی (نفوذ اجتماعی) با کسب میانگین نمره ی 5، 3/46 و 3/136 در قالب سه فرضیه ی اصلی و در سطح اطمینان 99 درصد، تایید و حائز رتبه های اول تا سوم شدند، ضمن آنکه شاخص های «سازگاری با شرایط کاری» و «تسهیل ارتباطات» به عنوان پر اهمیت ترین و شاخص های «استفاده ی مکرر از رایانه در آینده» و «توصیه ی اکید بر استفاده از رایانه به دیگران»به عنوان کم اهمیت ترین شاخص ها در فرایند پذیرش فناوری اطلاعات شناسایی شد. همچنین از میان فرضیه های فرعی مطالعه شده، تنها دو فرضیه ی فرعی تایید شد که براساس آنها، سن و جنسیت به عنوان متغیرهای تعدیل گر بر رابطه ی میان دو متغیر انتظار تلاش و قصد رفتاری تاثیرگذار بوده اند. ضمن آنکه متغیرهای مطالعه شده با کسب میانگین 19/27 و 20/155 به ترتیب در میان مدیران ارشد و مدیران میانی، کمترین و بیشترین نمره را کسب کردند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
99
لینک کوتاه:
magiran.com/p1274106 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!