بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و خلاقیت سازمانی

پیام:
چکیده:
زمینه
بسیاری از مقالات در زمینه خلاقیت و نوآوری با این عبارت کلی و عمومی آغاز می شوند که شرکت ها باید نوآور باشند وگرنه از بین خواهند رفت.
هدف
تحقیق حاضر، به بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و خلاقیت سازمانی در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در شهر کرمانشاه می پردازد.
روش
این پژوهش بر اساس نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی و از شاخه پیمایشی است و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه می باشد. به منظور سنجش اعتماد سازمانی، پرسش نامه الونن و دیگران (2008)، و برای سنجش خلاقیت سازمانی، پرسش نامه رندسیپ (1979) استفاده گردیده است. پایایی پرسش نامه اعتماد سازمانی 81/0 و پایایی پرسش نامه خلاقیت سازمانی، 78/0 به دست آمد و چون آلفای کرونباخ هر دو پرسش نامه بیش از70/0 می باشد، بنابراین هر دو پرسش نامه از پایایی لازم برخوردار هستند.
حجم جامعه آماری مورد نظر 300 نفر از کارکنان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران کرمانشاه می باشد. بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، از بین آنها تعدادی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و در نهایت، 148پرسش نامه جمع آوری گردید.
یافته ها
جهت تعیین نرمال بودن داده های به دست آمده، از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده شد و نتایج آزمون، نرمال بودن داده ها را تایید کرد. فرضیات تحقیق با انجام آزمون همبستگی پیرسون به بوته آزمون قرار داده شدند. نتایج، حاکی از همبستگی مثبت و معنادار بین اعتماد و خلاقیت می باشد؛ یعنی هر چه اعتماد کارکنان به سازمانشان افزایش یابد، خلاقیت بیشتری از خود بروز می دهند. نتیجه حاصل از رگرسیون خطی چندگانه نیز نشان داد که تنها دو متغیر مستقل اعتماد نهادی و اعتماد عمودی با متغیر وابسته خلاقیت رابطه دارند. اعتماد نهادی با ضریب تعیین 79/0 بیشترین سهم را در تبیین واریانس متغیر وابسته خلاقیت ایفا می کند.
نتیجه گیری
اعتماد، یک عنصر سازمانی مهم برای موفقیت سازمان است. نتایج نشان می دهد که سطوح پایین اعتماد، سبب کاهش بهره وری و فقدان نوآوری و خلاقیت می شود. از سوی دیگر، سطوح بالای اعتماد، سبب افزایش روحیه کارکنان، افزایش خلاقیت و نوآوری سازمانی و کمک به مدیریت تغییر موثر می گردد.
زبان:
فارسی
صفحه:
23
لینک کوتاه:
magiran.com/p1274837 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!