اثرات اسید سالیسیلیک روی شاخص های رشدی و برخی از نشانگرهای بیوشیمیایی گیاهچه های گندم (Triticum aestivum L.) تحت تنش شوری

پیام:
چکیده:
به منظور بررسی اثر اسید سالیسیلیک بر پارامترهای رشد (وزن تر اندام هوایی و ریشه)، پرولین، پروتئین محلول و مالون دی آلدهید در دانه‎رست های گندم رقم زرین تحت تنش شوری کلرید سدیم، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار و برای هر ترکیب تیماری در 27 واحد آزمایشی انجام گرفت. فاکتور اول شوری در سه سطح (0، 75، 150 میلی مولار) و فاکتور دوم اسید سالیسیلیک در سه غلظت 0، 200، 400 میلی‎گرم بر لیتر بودند. هشت روز پس از کشت در مرحله دو برگی کامل، گیاهان تیمار NaCl 0، 75 و 150 میلی ‎مولار کلرید سدیم را دریافت کردند. شوری 75 میلی ‎مولار طی دو نوبت با غلظت‎های 25 و 50 میلی ‎مولار و شوری 150 میلی ‎مولار طی چهار نوبت با غلظت های 25، 50، 25 و 50 میلی ‎مولار به فاصله یک هفته از یکدیگر اعمال شد. هفت روز پس از اعمال تیمار شوری، گیاهان تیمار اسید سالیسیلیک 0، 200 و 400 میلی گرم برلیتر را در سه تکرار، طی دو نوبت و به فاصله شش روز از یکدیگر به صورت افشانه برگی دریافت کردند. نتایج نشان داد که با افزایش شوری، مقادیر پروتئین، وزن تر اندام هوایی و ریشه کاهش، ولی مقادیر پرولین و مالون دی آلدهید افزایش یافت. کاربرد اسید سالیسیلیک برون زا مقادیر پروتئین، وزن‎تر اندام هوایی و ریشه را افزایش داد، ولی مقدار پرولین و مالون دی آلدهید در حضور شوری کاهش یافت. کاربرد اسید سالیسیلیک برون زا در نبود شوری بر میزان پرولین و مالون دی آلدهید تاثیری نداشت.
زبان:
فارسی
صفحه:
35
لینک کوتاه:
magiran.com/p1276572 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.