الزامات به کارگیری خاک ورزی حفاظتی از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان میانه

پیام:
چکیده:
این پژوهش با هدف شناسایی الزامات به کارگیری خاک ورزی حفاظتی از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان میانه انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر 150 نفر از کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان میانه بود. پرسش نامه های تهیه شده به عنوان ابزار تحقیق از طریق مصاحبه تکمیل شدند. روایی پرسش نامه با استفاده از نظرات متخصصین و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ در بازه 4/91- 6/76 درصد با استفاده از نرم افزار SPSS 16 مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی نوع R استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای تحقیق شامل شش عامل کمک های مالی دولت، مشارکت روستاییان، الزامات فرهنگی و اعتقادی، مکانیزاسیون، قانون‎گذاری، ترویج و آموزش رسانه ای حدود 65/58 درصد واریانس الزامات به کارگیری خاک ورزی حفاظتی از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان میانه را توجیه کردند. عامل حمایت های مالی دولت، با مقدار ویژه 894/6 بیشترین سهم را در تبیین متغیرها داشت. پس از آن، عامل مشارکت روستاییان با مقدار ویژه 357/4، عامل الزامات فرهنگی و اعتقادی با مقدار ویژه 203/4، عامل توسعه ماشین‎آلات کشاورزی با مقدار ویژه 879/3، عامل قانون گذاری با مقدار ویژه 298/2 وعامل ترویج و آموزش با مقدار ویژه 832/1 قرار گرفتند. نتایج تحقیق حاضر می تواند در برنامه ریزی های آینده برای دست اندرکاران کشاورزی و سازمان های ذی نفع مفید و موثر واقع گردد.
زبان:
فارسی
صفحه:
51
لینک کوتاه:
magiran.com/p1276580 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.