اثر انتخاب واگرا برای وزن بدن بر میزان تولید تخم و سایر صفات تولیدمثلی در بلدرچین ژاپنی

پیام:
چکیده:

در پژوهش حاضر، تاثیر 9 نسل انتخاب واگرا برای وزن بدن در چهارهفتگی، بر میزان تولید تخم و سایر صفات تولیدمثلی بلدرچین ژاپنی بررسی شد. نتایج این تحقیق نشان داد که انتخاب برای وزن بدن در چهار هفتگی، سن بلوغ جنسی را در لاین های انتخاب شده برای افزایش (HW) و کاهش وزن بدن (LW) در مقایسه با لاین کنترل به طور متوسط به ترتیب 7 و 3 روز افزایش داده است (05/0P≥). اگرچه تفاوت بین لاین های انتخاب شده برای سن بلوغ جنسی در هر دو جهت معنی دار نبود، در مقایسه با لاین کنترل، تفاوت معنی داری مشاهده شد (05/0P≥). متوسط وزن بلوغ جنسی در لاین HW بیشتر از لاین C و LW بود (05/0P≥). همچنین وزن بلوغ جنسی و متوسط وزن تخم در مراحل گوناگون تولیدی در لاین HW در مقایسه با لاین کنترل بالاتر بود (05/0P≥)، این در حالی است که درصد تخم گذاری در زمان بلوغ جنسی در لاین LW در مقایسه با لاین کنترل بیشتر بود (05/0P≥). تعداد تخم تولیدی نیز در لاین LW از لاین کنترل وHW بالاتر بود، به نحوی که این اختلاف با لاین HW معنی دار (05/0P≥)، ولی با لاین کنترل این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود. بیشترین درصد تخم گذاری در هر سه لاین بین ساعات 3 تا 6 بعداز ظهر و اوج تولید تخم نیز در ماه دوم پرورش مشاهده شد. با توجه به نتایج این تحقیق می توان گفت انتخاب واگرا برای وزن بدن به تغییرات همبسته ای برای صفات تولید مثلی می انجامد. ازاین رو، توصیه می شود حتما در برنامه های انتخاب، به صفات تولید مثلی نیز توجه شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
313 -320
لینک کوتاه:
magiran.com/p1276870 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.