بررسی اثر پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب در پراکنش آبسنگ های مرجانی جزیره کیش

پیام:
چکیده:
هدف از این مطالعه بررسی برهمکنش آبسنگ های مرجانی با برخی از مهم ترین پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب (عمق، دما، شوری، کدورت، اکسیژن محلول، pH، کلروفیلa و سرعت جریان آب) و دو پارامتر شیب بستر و جنس بستر در جزیره کیش بود. منطقه مطالعاتی به 19 پهنه (8 پهنه دارای مرجان و 11 پهنه فاقد مرجان) تقسیم بندی گردید که در هر یک از پهنه ها این پارامترها با مطالعه یافته های محققان مختلف طی سالیان گذشته و نمونه برداری میدانی توسط دستگاه CTD در تابستان 1389 گردآوری شدند. سپس جهت بررسی الگوی پراکنش آبسنگ های مرجانی از آزمون دسته بندی غیرمتریک ((nMDS) Non-metric Multidimensional Scaling)، جهت تعیین درصد شباهت ایستگاه های مرجانی و فاقد مرجان از آزمون تحلیل خوشه ایو در نهایت برای تعیین پارامترهای موثر در ایجاد تفاوت بین ایستگاه های مرجانی و فاقد مرجان از آزمون درصد شباهت SIMPER در نرم افزار PRIMER 5 استفاده شد. نتایج آزمون دسته بندی غیر متریک (nMDS) بیانگر وجود تفاوت در الگوی پراکنش مکانی هر یک از ایستگاه های مرجانی و فاقد مرجان بود. مطابق آزمون تحلیل خوشه اینیز ایستگاه مرجانی واقع در شمال جزیره کیش (CR 6) و ایستگاه فاقد مرجان واقع در شمال شرقی جزیره کیش (NC 2)، از نظر پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب شباهت بیشتری با یکدیگر داشته و با سایر ایستگاه های مرجانی و فاقد مرجانی در سطح آماری 1 درصد تفاوت بسیاری را نشان دادند. هم چنین مطابق آزمون SIMPER بیشترین سهم در ایجاد عدم شباهت بین ایستگاه های مرجانی و فاقد مرجان را به ترتیب پارامترهای شیب بستر، شدت جریان، شوری، عمق، دمای آب و کدورت با سهمی برابر با 06/25، 38/23، 88/13، 82/13، 69/8 و61/8 درصد دارا هستند.
زبان:
فارسی
صفحات:
39 تا 52
لینک کوتاه:
magiran.com/p1277754 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!