تاثیر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر میزان همکاری خانواده در تبعیت رژیم درمانی بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
جراحی بای پس عروق کرونر به عنوان یکی از روش های درمانی شایع در بیماران قلبی تاثیرات قابل ملاحظه ای در عملکرد خانواده ایجاد می کند. لذا بهبود و ارتقای میزان همکاری خانواده در تبعیت از رژیم درمانی بیماران بسیار اهمیت دارد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر میزان همکاری خانواده در تبعیت رژیم درمانی بیماران تحت جراحی عروق کرونر انجام شد.
روش بررسی
این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 102 بیمار و 102 عضو خانواده بستری در بخش جراحی قلب بیمارستان امام خمینی (ره) به مدت هفت ماه انجام شد. بیماران و اعضای خانواده واجد شرایط به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. برای گروه مداخله الگوی توانمندسازی خانواده محور با چهار گام (ارتقای دانش، خودکارآمدی، عزت نفس و ارزشیابی) از طریق آموزش انفرادی، بحث گروهی، نمایش و مشارکت عملی و در طی هفت جلسه اجرا شد و گروه کنترل تنها مراقبتهای رایج بخش را دریافت کردند. در ادامه همکاری خانواده در تبعیت رژیم درمانی بیماران قبل و بعد از مداخله بررسی گردید. داده ها با استفاده از نرم افزارPASW و آزمونهای آماری Independent T Test، Paired T Test و Chi-square تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
دو گروه از نظر متغیرهای جمعیت شناختی و میانگین نمرات همکاری خانواده در تبعیت از رژیم درمانی در سه محور رژیم غذایی، فعالیت فیزیکی و رژیم دارویی قبل از مداخله همسان بودند. میانگین نمرات در سه محور فوق بعد از مداخله در بیماران گروه مداخله نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری بیشتر بود(001/0p<). همچنین در بیماران گروه مداخله میانگین نمرات همکاری خانواده در تبعیت از رژیم درمانی در سه محور مذکور بعد از مداخله نسبت به قبل از آن به طور معنی داری افزایش داشت(001/0p<).
نتیجه گیری
با توجه به یافته های این مطالعه به نظر می رسد، الگوی توانمندسازی خانواده محور برای بیماران تحت جراحی امکان پذیر بوده و با افزایش همکاری خانواده در تبعیت از رژیم درمانی بیمار همراه است.
زبان:
فارسی
صفحات:
19 تا 27
لینک کوتاه:
magiran.com/p1279096 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!