کیفیت بازنمایی های واجی در کودکان هنجار فارسی زبان 54 تا 77 ماه

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
شیوه ذخیره سازی و سازماندهی کلمات از نظر واجی در دوران رشد تغییر می کند. از این رو، بیشتر پژوهشگران در رابطه با این مسئله که توانایی های بازنمایی واجی در طی زمان تکامل می یابند، اتفاق نظر دارند. این مطالعه با هدف بررسی کیفیت بازنمایی های واجی در دختران و پسران بهنجار فارسی زبان انجام شد.
روش بررسی
در این پژوهش مقطعی توصیفی تحلیلی، کیفیت بازنمایی های واجی 240 کودک هنجار 54 تا 77 ماه بررسی شد. نمونه های مورد مطالعه به شیوه تصادفی ساده از مهدکودک ها و مراکز پیش دبستانی شهر اراک انتخاب شدند. آزمون کیفیت بازنمایی واجی با استفاده از ابزار محقق ساخته انجام شد.
یافته ها
بین امتیاز آزمون کیفیت بازنمایی واجی در گروه های سنی مختلف تفاوت معنی دار وجود داشت(p<0/01)، به طوری که آزمودنی های 54 تا 59 ماهه و 72 تا 77 ماهه به ترتیب کمترین و بیشترین امتیاز را داشتند. تفاوت میانگین امتیاز آزمون در گروه 54 تا 59 ماهه با گروه 66 تا 71 ماهه و گروه 66 تا 71 ماهه با گروه 72 تا 77 ماهه تفاوت معنی دار نداشت و در بقیه گروه ها تفاوت امتیاز آزمون معنی دار بود(p<0/001). در همه گروه های هجایی (کلمات دو، سه و چهار هجایی) کودکان بزرگ تر عملکرد بهتری داشتند. میانگین امتیاز آزمون کیفیت بازنمایی واجی دو گروه پسر و دختر در هیچ یک از گروه های سنی تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشت.
نتیجه گیری
به نظر می رسد با افزایش سن عملکرد آزمونی ها در آزمون کیفیت بازنمایی واجی بهتر می شود و جنس روی کیفیت بازنمایی های واجی تاثیری ندارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
57 تا 64
لینک کوتاه:
magiran.com/p1279770 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!