اثر عصاره متانولی ریزوم گیاه اویار سلام (Cyperus longus L.) بر درد احشایی به روش رایتینگ در موش سوری

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
اویار سلام یا آبیار سلام یکی از گیاهان دارویی سنتی است که به طور وسیعی به عنوان یک داروی گیاهی ضد درد، ضد اسپاسم، ضد تشنجی و ضد التهابی استفاده می شود. در این مطالعه اثر عصاره متانولی اویار سلام بر درد احشایی مورد بررسی قرار گرفت
مواد و روش کار
این مطالعه تجربی بر روی 40 موش سوری نر نژاد N-MRI انجام شد (g 3±28). حیوانات به طور تصادفی به گروه های کنترل منفی، کنترل مثبت و دریافت کننده عصاره اویار سلام تقسیم شدند.گروه های کنترل منفی و کنترل مثبت به ترتیب سرم فیزیولوژی (ml/kg 10) و ایندومتاسین (mg/kg 5) و گروه های درمانی نیز دوزهایmg/kg 100 و mg/kg 200 از عصاره اویار سلام را به صورت داخل صفاقی دریافت کردند. 30 دقیقه بعد از هر تجویز داخل صفاقی، حیوانات برای القای درد احشایی تحت تزریق اسید استیک 0/6% (ml/kg 10) قرار گرفته و اثرات ضد دردی با شمارش تعداد رایت ها در مدت 30 دقیقه تعیین گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آنالیز واریانس یک طرفه در سطح معنی داری 0/05>p مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها
عصاره متانولی گیاه اویار سلام با دوزهای mg/kg100و mg/kg200 و ایندومتاسین با دوز mg/kg 5 کاهش معنی داری را در پاسخ به درد در مقایسه با گروه کنترل ایجاد کردند.
نتیجه گیری
این مطالعه اثرات ضد دردی گیاه اویار سلام را در مقایسه با ایندومتاسین تایید می کند، هر چند نیاز به مطالعات بیشتری برای یافتن یک جایگاه مناسب برای اثر آنتی اسپاسمودیک گیاه اویار سلام می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
133 تا 138
لینک کوتاه:
magiran.com/p1280193 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!