بررسی تاثیر پوسته های زیستی بر ویژگی های هیدرولوژیکی خاک در مراتع قره قیر استان گلستان

پیام:
چکیده:
پوسته های زیستی خاک اجتماعی تنگاتنگ بین ذرات خاک و موجودات زنده، از قبیل سیانوباکتری و جلبک و قارچ و گلسنگ و خزه، در نسبت های مختلف اند که بر سطح خاک یا داخل چند میلی متر فوقانی آن مستقر می شوند. در نتیجه پوشش پوسته های زیستی همچون لایه ای منسجم سطح زمین را می پوشانند و فرایندهای ابتدایی زیست بوم، از جمله تثبیت کربن و نیتروژن آتمسفری، و وضعیت آبی را تحت تاثیر قرار می دهند. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر پوسته های زیستی بر شاخص های هیدرولوژیکی خاک در مراتع قره قیر استان گلستان انجام شد. بدین منظور سرعت نفوذپذیری با استفاده از استوانه مضاعف، درصد رطوبت وزنی و قابل دسترس خاک، کربن آلی خاک، و بافت خاک در دو عمق 0 تا 5 و 5 تا 15 سانتی متری دو تیمار پوسته دار و بدون پوسته در چهار ناحیه اندازه گیری شدند. سپس داده ها در قالب طرح آشیانه ای تجزیه وتحلیل و میانگین داده ها با آزمون دانکن مقایسه شد. نتایج نشان داد درصد توزیع ذرات خاک بین دو تیمار تفاوت معنادار ندارد؛ اما کربن آلی و درصد رطوبت وزنی و قابل دسترس خاک در دو عمق مذکور در تیمار پوسته دار نسبت به تیمار بدون پوسته به طور معنادار بیشتر است. همچنین سرعت نفوذپذیری در تیمار پوسته دار دو برابر تیمار بدون پوسته (به ترتیب 16/0 و 081/0 سانتی متر بر دقیقه) است. در کل می توان نتیجه گرفت پوسته های زیستی موجب بهبود وضعیت آبی خاک می شوند.
زبان:
فارسی
صفحات:
397 -403
لینک کوتاه:
magiran.com/p1280756 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
امکان پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.