بررسی میزان تطابق درمان فشار خون با گاید لاین 7-JNC در بیمارن مراجعه کننده به خانه های بهداشت مراکز بهداشت و درمان شهرستان فسا

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
انتخاب داروی ضد فشارخون مهمترین بخش درمان پرفشاری خون است؛ لذا این پژوهش با هدف بررسی میزان تطابق درمان فشار خون با گاید لاین 7-JNC در بیماران مراجعه کننده به خانه های بهداشت مراکز بهداشت و درمان شهرستان فسا در سال 1390 انجام گرفت.
مواد و روش ها
در این مطالعه توصیفی- مقطعی جامعه پژوهش شامل 200 نفر از افراد مبتلا به فشارخون بودند که به روش غیر تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه شامل اطلاعات دموگرافیک و نحوه استفاده از داروهای ضد فشارخون بر اساس گایدلاین (JNC-7) بود. پس از بررسی و تایید روایی محتوایی و پایایی پرسشنامه، اطلاعات با آمار توصیفی و نرم افزار SPSS-15 تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج
60 درصد از بیماران در stage-1 فشارخون و 40 درصد در stage-2 فشارخون قرار داشتند. شایعترین داروی مصرفی در مرحله 1 فشارخون بتا بلاکرها بود. شایعترین داروی مصرفی در مرحله 2 فشارخون داروهای ACEI و دیورتیک های تیازیدی بود که این روند درمان با گاید لاین JNC_7 مطابقت داشت. در بیماران با علت زمینه ای نارسایی قلبی و بیماران دیابتی از داروهای بتا بلاکر استفاده شده بود که این درمان با گاید لاین JNC-7 مطابقت نداشت.
نتیجه گیری
درمان بیماران پرفشارخون با علت زمینه ای با گاید لاین 7 JNC-مطابقت ندارد بنابراین توصیه می شود با برگزاری کلاس های آموزشی جهت پزشکان عمومی آنها را از روند درمان های جدید که نتایج مطلوب تری در بهبود بیماران دارند آگاه ساخت.
زبان:
فارسی
صفحات:
74 -80
لینک کوتاه:
magiran.com/p1282548 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.