مقایسه تاثیرات پیش تیمار جوشانده قهوه و زردچوبه بر تغییرات آلبومین سرم به عنوان یک شاخص کبدی در موش های صحرایی نر تزریق شده با تیواستامید

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
با توجه به نقش مهم سم زدایی کبد، در تحقیق حاضر، مقایسه تاثیرات پیش تیمار جوشانده قهوه و زردچوبه بر تغییرات آلبومین سرم به عنوان یک شاخص کبدی در برابر تزریق تیواستامید بررسی شده است.
مواد و روش ها
در این مطالعه تجربی56 سرموش صحرایی نر به 7 گروه 8 تایی تقسیم شدند. جوشانده قهوه و عصاره هیدروالکلی زردچوبه و زردچوبه خالص هر کدام با دوز mg/Kg4 و مخلوط جوشانده قهوه و عصاره هیدروالکلی زردچوبه با دوز mg/Kg2 به صورت خوراکی و در رژیم غذایی رت ها در طول پیش درمان 68 روز به آن ها خورانیده شد. خونگیری در دو مرحله پیش درمان و پس از تزریق یک بار تیواستامید با دوز mg/Kg100 به صورت درون صفاقی و اندازه گیری آلبومین سرم 48 ساعت بعد از آخرین تزریق انجام گرفت. به منظور مقایسه میانگین آلبومین سرمی با همدیگر از آزمون ANOVA استفاده شد.
نتایج
نتایج حاکی از افزایش معنی دار میزان آلبومین سرم در گروه تیمار شدهبا تیواستامید (23/0± 27/3) نسبت به گروه شاهد (22/0± 87/2) می باشد (01/0>P(. جوشانده قهوه به صورت پیش تیمار دارای بیشترین تاثیر محافظتی بر روی بافت کبد بوده است. این تاثیر با کاهش معنی دار میزان آلبومین سرم در این گروه به (62/0± 46/2) رسیده است (01/0P<).
نتیجه گیری
در این تحقیق، بیشترین اثر حفاظتی کبد مربوط به جوشانده قهوه است. این تاثیر احتمالا به واسطه ترکیب های پلی فنلی آن در خنثی سازی رادیکال های آزاد است. استفاده از دم نوش فوق جهت پیشگیری از آسیب های کبدی در انسان پیشنهاد می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
58 -66
لینک کوتاه:
magiran.com/p1282550 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.