جداسازی باسیلوس های تجزیه کننده نفت خام از خاکهای آلوده پالایشگاه نفت اصفهان

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
درکشورهای تولید کننده نفت، این ماده به عنوان یکی از مهمترین آلوده کننده های محیط زیست به شمار می رود. رها شدن نفت درآب و خاک می تواند سبب آسیب به موجودات زنده شود. درهمین راستا مطالعه ی حاضر به بررسی مراحل جداسازی باسیلوس های تجزیه کننده نفت خام از خاک های آلوده پالایشگاه نفت اصفهان پرداخته است.
روش بررسی
نمونه های خاک از پالایشگاه اصفهان جمع آوری گردید. سپس در محیط کشتMSM حاوی 1% نفت خام استریل به عنوان تنها منبع کربن و انرژی کشت داده شد. با کشت باکتری ها برروی بلاد آگار، باکتری های دارای همولیز بتا جداسازی شد، تست کشش سطحی برای تشخیص باسیلوس های مولد بیوسورفاکتانت انجام شد و تست امولسیفیکاسیون برای باسیلوس های منتخب به عمل آمد. باسیلوس ها با تست های بیوشیمیایی و روش های مولکولی شناسایی شدند. درنهایت با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی(GC-MS) و روش اسپکتروفوتومتری درصد حذف نفت خام توسط باسیلوس ها در مقایسه با نمونه شاهد بدست آمد.
یافته ها
از بین 12 سویه باسیلوس جداسازی شده،4سویه دارای فعالیت بتا همولیتیک بودند. کشش سطحی 2سویه قابل پذیرش بود که به ترتیب mN/m 36 و34 بود، توانایی امولسیفیکاسیون 2سویه به ترتیب 75 و65% اندازه گیری شد. با بررسی های مولکولی دو سویه به عنوان باسیلوس سرئوس و باسیلوس تورنجینسیس شناسایی شدند.
نتیجه گیری
نتایج نشان دادند که باسیلوس های جداسازی شده قادر به تجزیه زیستی نفت خام بودند ولی استفاده از این باکتری ها به دلیل بیماریزا بودن جایز نیست.
زبان:
فارسی
صفحات:
31 تا 38
لینک کوتاه:
magiran.com/p1283850 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!