بررسی مراحل انجام فعالیت بدنی منظم و ارتباط آن با سازه های روان شناختی بر اساس الگوی بین نظریه ای در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
الگوی بین نظریه ای یکی از الگوهای مطالعه رفتار است که آمادگی افراد را برای تغییر رفتار مدنظر قرار می دهد. این مطالعه باهدف بررسی انجام فعالیت فیزیکی منظم بر اساس الگوی بین نظریه ای در بین دانشجویان دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان انجام گرفت.
مواد و روش ها
در مطالعه توصیفی تحلیلی در بهار 1392 تعداد 403 دانشجو به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه مراحل تغییر مارکوس و همکاران، و پرسشنامه های تعادل تصمیم گیری، خودکارآمدی و فرایندهای تغییر نیگ و همکاران بود. داده های از طریق آمار توصیفی و آزمون های آماری کای اسکوئر،کروسکال والیس، من ویتنی و آزمون رگرسیون لجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها
44/3 درصد در مرحله پیش تفکر، 5/2 درصد در مرحله تفکر، 40 درصد در مرحله آمادگی، 3/5 درصد در مرحله عمل و 7 درصد در مرحله نگهداری بودند. بین مراحل تغییر با سازه های منافع و موانع درک شده، خودکارآمدی و فرایندهای رفتاری و شناختی ارتباط معنی داری وجود داشت (p<0.05). متغیرهای جنسیت(OR=8.234، 95% CI:3.721-18.223) و متغیر فرایندهای رفتاری(OR=2.259، 95% CI:1.388-3.676) پیشگویی کننده های انجام فعالیت فیزیکی منظم بودند.
نتیجه گیری
اکثر دانشجویان مورد مطالعه بخصوص دانشجویان دختر در مراحل اولیه تغییر جهت انجام فعالیت فیزیکی منظم قرار داشته و زندگی بدون تحرکی دارند. انجام مداخلات مناسب مبتنی بر مراحل تغییر ضروری به نظر می رسد.
زبان:
فارسی
صفحه:
57
لینک کوتاه:
magiran.com/p1285716 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!