نیازهای آموزشی زوجین جوان در زمینه بهداشت باروری در استان یزد

چکیده:
مقدمه
یکی از نیازهای اساسی زوجین جوان داشتن آگاهی در زمینه بهداشت باروری است که در بهبود سلامت و تحکیم بنیان خانواده تاثیر بسزایی خواهد داشت. شناخت نیازهای زوجین جوان توجه بیشتر برنامه ریزان را به مسائلی که زوجین کمتر از آن آگاهی دارند سوق می دهد ارائه آموزشهای مورد نیاز به زوجین جوان کمک می نماید تا افکار و احساسات خود را بهتر درک نموده و تصمیمات صحیح و مناسبتری در مورد موضوعات بهداشت باروری برای خود اتخاذ نمایند.
روش بررسی
این مطالعه توصیفی تحلیلی می باشد و جامعه مورد پژوهش زوجین داوطلب مراجعه کننده به مراکز مشاوره قبل از ازدواج بودندکه یکسال از ازدواج آنها گذشته و نیازهای آموزشی خود را بعد از تجربه در زندگی بیان نمودند. نمونه ها شامل 240 زوج و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود که بصورت مصاحبه تکمیل و اطلاعات با نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
یافته ها
کم سوادها، روستائیان، شاغلین داخل منزل و کارگران،ازافرادی هستند که نیاز آموزشی آنها بیشتر از سایرین بود و از نظر آماری تفاوت معنی داراست(000/0 p=). اما نیاز آموزشی با سن ازدواج و جنس مرتبط نبوده و تفاوت معنی داری ندارد (05/0 p >). میزان نیاز آموزشی به موضوعات بهداشت دوران قاعدگی،چگونه باردار شدن، بیماریهای مقاربتی، بارداریهای پرخطر، بیماریهای مادرزادی، سرطا نهای شایع، اختلالات جنسی را زیاد و خیلی زیاد بیان نمودند.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج مطالعه باید به نیازهای آموزشی زوجین توجه بیشتر نموده و برای گروه کم سواد و روستائیان کلاسهای تکمیلی بعد از ازدواج گذاشته شود و بر اساس نیازهای بدست آمده،سرفصلها برنامه ها و ا مکانات آموزشی مناسب با آنها را تدارک ببینند.
زبان:
فارسی
صفحات:
113 -127
لینک کوتاه:
magiran.com/p1288338 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!