رفتارهای پیشگیری کننده از عود سنگ کلیه و ارتباط آن با میزان آگاهی در این زمینه و منابع دریافت آن در بیماران

پیام:
چکیده:
مقدمه
سنگ کلیه شایع ترین بیماری مزمن بعد از پر فشاری خون می باشد. عود این بیماری در جهان شایع بوده و تخمین زده می شود 50% سنگها، ظرف مدت 10 سال عود مجدد خواهند داشت. آگاهی بیماران از بیماری سنگ کلیه و روش های پیشگیری از عود آن یک عامل مهم در انجام رفتارهای پیشگیری کننده از عود سنگ کلیه می باشد. در این مطالعه، رفتارهای پیشگیری از عود سنگ کلیه و ارتباط آن با میزان آگاهی و منابع کسب آگاهی مورد بررسی قرار گرفت.
روش بررسی
این پژوهش یک مطالعه توصیفی-تحلیلی است که به صورت مقطعی انجام گردید. حجم نمونه مورد نظر شامل 210 نفر از افراد با سابقه سنگ کلیه مراجعه کننده به سه مرکز درمانی شهر یزد بود. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای شامل: بخش های مشخصات دموگرافیک و زمینه ای، ارزیابی آگاهی و راهنما برای عمل و رفتارهای پیشگیری کننده از عود سنگ کلیه بود که به صورت مصاحبه تکمیل می شد. داده ها وارد نرم افزار SPSS16 شده و جهت تحلیل آنها از آزمون های T-test، ANOVA، رگرسیون خطی، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون 2χ استفاده شد.
یافته ها
میانگین نمره رفتارهای پیشگیری کننده از عود 85/7±75/38 از 70، میانگین نمره آگاهی06/4±49/9 از 25 و میانگین نمره راهنما برای عمل 78/1±67/2 از 8 بود. در میان رفتارهای پیشگیری کننده از عود سنگ، کمترین فراوانی مربوط به مشورت با پزشک متخصص یا متخصص تغذیه درباره ی مصرف میوه و سبزی بود. آگاهی پاسخگویان، در موردچگونگی مصرف لبنیات در افراد دارای سابقه سنگ کلیه در پایین ترین سطح بود و بیشترین منبع کسب اطلاعات درمورد رفتارهای پیشگیری از عود، بیماران سنگ کلیه ای دیگر(3/54%) ذکر شد. آزمون همبستگی پیرسون بین آگاهی، راهنما برای عمل و رفتار پیشگیری کننده از عود سنگ کلیه همبستگی مثبت و معنا داری را نشان داد(05/0>p).
نتیجه گیری
با توجه سطح متوسط میزان آگاهی و عملکرد افراد تحت مطالعه و با توجه به بالا بودن سن افراد مبتلا به سنگ کلیه و همچنین سطح تحصیلات پایین در این گروه، کادر بهداشتی می تواند مهمترین منبع دریافت آگاهی این افراد درباره ی رفتارهای پیشگیری کننده از عود سنگ کلیه باشد. این مقاله حاصل پایان نامه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد می باشد..
زبان:
فارسی
صفحات:
85 -95
لینک کوتاه:
magiran.com/p1288340 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!