بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مادران باردار در خصوص مصرف شیر و لبنیات در شهر یزد

چکیده:
مقدمه
شیر و فرآورده های آن با دارا بودن موادمغذی،ازنظرکمی وکیفی یکی ازاساسی ترین موادغذایی بوده و با توجه به شرایط مادران بارداروشیرده یکی ازمناسبترین غذاها برای تامین مناسب نیازهای این دوران بوده واثرات بسیار مفید و موثری بر مادر وجنین خواهدداشت. هدف از این مطالعه، بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مادران باردار در خصوص مصرف شیرولبنیات در شهر یزد است.
روش بررسی
مطالعه حاضربه صورت توصیفی وازنوع مقطعی بوده که با مشارکت 254نفر از مادران شهر یزد در سال 1392 انجام شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای مشتمل بر متغیرهای دموگرافیک و سوالات آگاهی،نگرش وعملکرد بود. داده های جمع آوری شده با استفاده ازنرم افزار 18SPSS وآزمون های توصیفی واستنباطی تجزیه وتحلیل شدند.
یافته ها
میانگین سن مادران98/4 ±8/26سال بود،که 8/50% ازآنها،حاملگی اول شان راسپری می کردند. 8/39% از مادران در مورد شیر و لبنیات آگاهی خوب داشتند و 8/13% زنان از نگرش خوبی در این زمینه برخوردار بودند. در بخش عملکرد فقط 3/6% از مادران شیر و لبنیات را بر اساس مقادیرتوصیه شده مصرف می کردند. همچنین تفاوت معناداری بین مصرف شیردردوران غیربارداری وبارداری مشاهده شد. علاوه براین میان میزان تحصیلات و آگاهی رابطه معناداری نشان داده شد. مطابق یافته های پژوهش آگاهی وعملکرد همبستگی معناداری نداشتند ولی همبستگی مستقیم ومعناداری میان نگرش، عملکرد وآگاهی، نگرش مشاهده شد.
نتیجه گیری
نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که سطح آگاهی و نگرش اکثر مادران باردار درخصوص شیر و لبنیات در حد متوسط است و مقدار مصرف و لبنیات مادران باردار مورد مطالعه، کمتر از مقادیر توصیه شده می باشد. لذا برای ارتقای سلامتی مادران و فرزندان آنها که آینده ساز جامعه هستند نیاز به اتخاذ تدابیر لازم از جمله ارتقای آگاهی های تغذیه ای به خصوص در مورد مصرف شیر و لبنیات لازم است. این مقاله برگرفته از پایان نامه دانشجویی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
58 -71
لینک کوتاه:
magiran.com/p1288342 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!