برآورد بار مالی حوادث ناشی از کار بر سازمان تامین اجتماعی در استان یزد در سال های 88-1387

پیام:
چکیده:
مقدمه
حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را بر اقتصاد ملی کشور تحمیل می کند. برآورد این هزینه ها به اتخاذ تصمیمات مناسب برای کنترل آنها کمک می کند. هدف اصلی این پژوهش برآورد خسارات اقتصادی ناشی از حوادث شغلی بر سازمان تامین اجتماعی استان یزد در سال های 88-1387 می باشد.
روش بررسی
این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی است که در آن هزینه های بیمه ای و درمانی ناشی از کل 990 حادثه ثبت شده طی سا لهای 1387و1388 در استان یزد تعیین شده است. گردآوری داده ها از طریق مصاحبه و بررسی مستندات موجود در اداره کل و مدیریت درمان تامین اجتماعی یزد صورت گرفته است. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار 15 SPSS و با استفاده از آزمون های correlation و kruskal-wallis مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
نتایج نشان داد که کل هزینه های درمانی و بیمه ای وارده ناشی از 990 مورد حادثه شغلی در دو سال مورد مطالعه معادل 54 میلیارد ریال بود در حالیکه که کل حق بیمه دریافتی از حادثه دیدگان طی دو سال یاد شده معادل 37/9 میلیارد ریال بوده است.
نتیجه گیری
با توجه به وجود رابطه معنی دار بین نوع شغل و نوع کارگاه با هزینه های درمانی و بیمه ای، یافته های این مطالعه بر ضرورت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی در زمینه ارتقاء ایمنی مشاغل و کارگاه های یاد شده تاکید می کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
49 -57
لینک کوتاه:
magiran.com/p1288343 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!