بررسی اثر مکمل یاری با ویتامین D بر شاخص های آنتروپومتریک در افراد مبتلا به سندرم متابولیک

پیام:
چکیده:
مقدمه
چاقی در سراسر دنیا به صورت اپیدمی درآمده که آن را به چالش سلامت عمومی و بالینی عظیمی تبدیل کرده است. یکی از اختلالات مرتبط با چاقی سندرم متابولیک می باشد. شواهد رو به افزایش نشان می دهند که سطح 25 – هیدروکسی ویتامین D3، ارتباط معکوس با چاقی و شاخص های آنتروپومتریک دارد. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر مکمل یاری با ویتامین D بر شاخص های آنتروپومتریک در افراد مبتلا به سندرم متابولیک می باشد.
روش بررسی
طراحی این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سو کور بود. افراد شرکت کننده در مطالعه 88 زن و مرد سنین 30 تا 65 سال مبتلا به سندرم متابولیک، مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان امام خمینی تهران بودند. 300هزار واحد بین المللی ویتامین D به صورت 6 پرل 50 هزار واحدی در گروه درمان و 6 پرل دارو نما حاوی پارافین خوراکی در افراد گروه کنترل در هفته اول مطالعه مصرف شد. سطوح (OH)D325 پلاسما و شاخص های آنتروپومتریک شامل وزن، نمایه توده بدنی، دور کمر و نسبت دور کمر به با سن در ابتدا و 3 ماه پس از شروع مطالعه اندازه گیری شد.
یافته ها
سطوح (OH)D325 سرم افزایش معناداری از 20 نانوگرم در میلی لیتر در ابتدای مطالعه به 33 نانوگرم در میلی لیتر پس از 3 ماه مداخله در گروه درمان نشان داد(001/0P <). مقدار میانگین اندازه دور کمر در گروه درمان نسبت به ابتدای مطالعه کاهش معناداری نشان داد (005/0P =). پس از گذشت 3 ماه مکمل یاری با ویتامین D، در سایر شاخص های آنتروپومتریک گروه های مطالعه نیز تغییر معناداری مشاهده نشد.
نتیجه گیری
مکمل یاری با ویتامین D به صورت روزانه 50 هزار واحد بین المللی به مدت 6 روز در افراد مبتلا به سندرم متابولیک که سطح سرمی ویتامین D پایین دارند پس از 3 ماه می تواند موجب افزایش سطح ویتامین سرم تا محدوده مطلوب وکاهش دور کمر شود اما سایر شاخص های آنتروپومتریک در افراد مبتلا به سندرم متابولیک را کاهش نمی دهد. این مقاله برگرفته از پایان نامه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
25 -36
لینک کوتاه:
magiran.com/p1288346 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!