بررسی کارایی نانو ذرات Fe3O4 اصلاح شده با پوست پرتقال در حذف یون های سرب و مس از محیط های آبی

پیام:
چکیده:
مقدمه
ورود فلزات سنگین به منابع آب و زنجیره ی غذایی تهدید جدی برای سلامت انسان است. هدف از این تحقیق بررسی کارایی نانو ذرات Fe3O4 اصلاح شده با پوست پرتقال در حذف یون های سرب و مس از محیط های آبی است.
روش بررسی
پژوهش تجربی و در سال 1391 انجام شد و از نانو ذرات Fe3O4 که با پوست پرتقال اصلاح گردید بعنوان جاذب استفاده شد. آزمون ها تحت فرایند ناپیوسته توسط 300 میلی گرم بر لیتر از جاذب با تغییر فاکتورهای موثر مانند زمان تماس (20، 40، 60، 80، 100، 150، 200 و 250 دقیقه)،pH (12-3)، دما (20، 30، 40 و 0C 50) و غلظت های 10 و 20 میلی گرم بر لیتر از یون های سرب و مس انجام گردید. سینتیک جذب و پارامترهای ترمودینامیک مطابق با شرایط تئوری ارزیابی شدند.
یافته ها
بیشترین ظرفیت جذب یون های سرب و مس بر روی جاذب تحت شرایط بهینه (زمان تماس 40 دقیقه،pH برابر 6، غلظت mg/L20 و دمای 0C50) به ترتیب برابر mg/g06/70 و 21/71 حاصل شد. جذب یون های سرب و مس مطابق با مدل سینتیکی شبه درجه دو بود و به ترتیب با ضرایب همبستگی 91/0 و 99/0 با مدل جذب لانگمیر تناسب داشتند. مقادیر مثبت آنتالپی (∆Ho) طبیعت گرماگیر و مقادیر منفی انرژی آزاد (∆Go) خودبه خودی بودن فرایند را نشان داد.
نتیجه گیری
در شرایط مطلوب 98 % جذب یون های سرب و مس بر روی جاذب اتفاق افتاد. نتایج نشان داد که نانو ذرات Fe3O4 اصلاح شده با پوست پرتقال می تواند جاذبی موثر برای حذف یون های سرب و مس از منابع آبی آلوده باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -11
لینک کوتاه:
magiran.com/p1288349 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!