تعیین روایی و پایایی پرسشنامه سنجش مزاج جبلی

پیام:
چکیده:
سابقه وهدف
طب سنتی ایران ادبیات خاص خود را دارد و یکی از مکاتب برتر طبی دنیاست. هم چنین انجام تحقیقات در زمینه طب سنتی، مکمل و جایگزین واستفاده از آن طی سالهای اخیر روند روبه رشدی داشته است. هدف از این پژوهش بررسی روایی و پایایی پرسشنامه سنجش مزاج جبلی است.
روش ها
مطالعه حاضر توصیفی و مقطعی بود که در سال 1392 انجام شد. جامعه پژوهش 326 نفر از همراهان بیماران مراجعه کننده به کلینیک تخصصی بوعلی سینای شهر قزوین بودند که به روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. پس از بررسی متون، پرسشنامه ای که 10 عامل مزاج جبلی را داشت طراحی شد. سپس روایی محتوا، هماهنگی درونی، تحلیل عاملی اندازه گیری و توسط نرم افزار spss 16 محاسبه و تحلیل گردید.
یافته ها
حدود 70% از متخصصین در مورد مناسب بودن سوالات توافق داشته و حدود 85% از سوالات بنابر نظر متخصصین، مناسب بود. نتایج آزمون بارتلت و KMOنشان داد که حجم نمونه انتخاب شده کافی بوده و تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مدل عاملی مناسب است. تحلیل عاملی 11 عامل را استخراج نمود. هم سانی درونی پیش و پس آزمون به ترتیب (0.688=α) و (0.712=α) بدست آمد.
بحث و نتیجه گیری
پرسشنامه تدوین شده از روایی و پایایی مطلوب برخوردار است و می تواند در تحقیقات مزاج شناسی طب سنتی مورد استفاده قرار بگیرد.
زبان:
فارسی
صفحه:
34
لینک کوتاه:
magiran.com/p1288501 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!