طب سنتی در مدیریت: بررسی نقش مزاج بر مهارتهای استخدام پذیری

چکیده:
هدف این تحقیق بررسی نقش تاثیر گذار و تعیین کننده مزاج (بنیاد طب سنتی ایرانی) بر مجموعه مهارتهای استخدام پذیری در بین پسران و دختران است. روش تحقیق توصیفی- همبستگی و از نوع ارتباط علی بوده، ابزار گردآوری داده جهت مهارت های استخدام پذیری، پرسشنامه دانشگاه کنت که پایایی آن برابر با 0.88 و 0.81 به ترتیب در بین پسران و دختران در بخش مهارتهای اصلی تایید گردید. جهت سنجش مزاج افراد برحسب نشانه های کلی مزاج مورد نظر ابوعلی سینا و با تاکید بر تشخیص مزاج فعلی آنان، پرسشنامه ای تهیه گردید و از آن پرسشنامه جهت مصاحبه منظم توسط کارشناس متخصص طب سنتی استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان پسر و دختر در محدوده سنی 19-22 سال تعیین شد که از طریق نمونه گیری تصادفی و پس از گردآوری پرسشنامه ها و انجام مصاحبه، تعداد 105 پرسشنامه متعلق به پسران و 125 پرسشنامه متعلق به دختران در اختیار قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون و همچنین به منظور آزمون فرضیه اصلی تحقیق و بررسی رابطه علی میان مزاج و مهارتهای استخدام پذیری از روش مدلسازی مسیری-ساختاری مبتنی بر واریانس (VBSEM) PLS (کمترین مربعات جزئی) استفاده شد.یافته های تحقیق حاکی از تایید نقش تاثیر گذار و تعیین کننده مزاج بر مهارتهای پایه ای و اصلی استخدام پذیری هم در پسران و هم در دختران و همچنین نقش میانجی مهارتهای پایه ای بوده؛ روابط معنادار نیز بین گرمی /سردی مزاج و تری/خشکی با برخی مهارتها بدست آمد. نتایج این تحقیق آن است که گرمی/سردی مزاج (به عنوان کیفیات فاعله) نقش موثر بر مهارتهای استخدام پذیری داشته (گرمی تقویت کننده و سردی کاهش دهنده است)، خشکی مزاج با مهارتهای رهبری، تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی و متقاعد ساختن در پسران ارتباط معنادار دارد و تری مزاج با مهارتهای ارتباط کلامی و همکاری در پسران و مهارتهای ارتباط نوشتاری، ارتباط کلامی و همکاری و تعاون در دختران ارتباط دارد. سردی و خشکی مزاج نیز مهارت کار با ارقام را هم در پسران و هم در دختران تقویت می نماید. بر این اساس، ضمن تایید نقش تعیین کننده مزاج در برخورداری افراد از مهارتهای کاری، شناخت ویژگی های افراد از طریق آگاهی از مزاج آنان، تسهیل کننده کارآمد تقسیم کار اجتماعی، تعاون و همکاری مورد نظر بوعلی سینا است و این آن چیزی است که در مدیریت سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی در جوامع سازمانی کنونی بسیار راه گشا خواهد بود
زبان:
فارسی
صفحه:
82
لینک کوتاه:
magiran.com/p1288502 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!