فلور قارچ های خاکزی مناطق نفتی استان خوزستان

پیام:
چکیده:
مقدمه
تا کنون بسیاری ازگونه های قارچی با توانایی هیدرولیز هیدروکربن های نفتی شناخته شده اند. این قارچ ها در مناطق آلوده به نفت پایدار هستند. اهداف این تحقیق شامل بررسی جمعیت، تنوع، جداسازی و شناسایی فلور قارچ های بومی در خاک های آلوده نفتی استان خوزستان است.
مواد و روش ها
نمونه های خاک آلوده به نشت نفت از مناطق مختلف استان خوزستان جمع آوری شد. به منظور جداسازی و شمارش قارچ های هتروتروف از محیط سیب زمینی دکستروز آگار همراه با استرپتومایسین استفاده شد. قارچ های جداسازی شده، از طریق مطالعات ریخت شناسی، رنگ آمیزی توسط لاکتوفنول کاتن بلو، مشاهده توسط میکروسکوپ نوری و مقایسه با مراجع تشریحی و توصیفی، شناسایی شدند.
نتایج
شمارش کل قارچ ها از 102× 41/0 تا 102× 33/3333 واحد تشکیل کلونی بر گرم خاک محاسبه شد. قارچ های جداسازی شده شامل: جنس های آسپرژیلوس، پنی سیلیوم، فوزاریوم، کاندیدا، رودوترولا، آئروبازیدیوم، موکور، رایزوپوس و آکرومونیوم بودند. در این بررسی، جنس های آسپرژیلوس و پنی سیلیوم غالب بودند.
بحث و نتیجه گیری
شناسایی قارچ ها در محیط های حاوی نفت نشان داد که به طور در خور توجهی تنوع و فراوانی قارچ ها در مکان های مختلف نسبت به هم متفاوت بودند. افزایش تعداد قارچ ها در خاک های نفتی احتمال تجزیه و مصرف هیدروکربن های نفتی توسط قارچ ها را نشان می دهد. توزیع جمعیت و تنوع میکروبی خاک توسط تعدادی از عوامل محیطی مانند اسیدیته، هدایت الکتریکی، ماده آلی خاک و غیره تعیین می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
87 تا 96
لینک کوتاه:
magiran.com/p1288590 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!