تحلیل اقتصادی گزینه های فعلی بهره برداری از تالاب میقان

پیام:
چکیده:
در تحلیل اقتصادی طرح ها، اغلب هزینه های برونی طرح مانند تخریب محیط زیست نادیده گرفته می شود. این مطالعه به تحلیل اقتصادی گزینه های مدیریتی تالاب میقان شامل استخراج سولفات سدیم، پرورش آرتمیا و گزینه تلفیقی با توجه به هزینه های تخریب تالاب پرداخته است. برای بررسی تخریب احتمالی تالاب بر اثر استخراج سولفات سدیم و علل آن از داده های بیلان آبی منطقه و نیز تصاویر سنجنده ETM+ ماهواره لندست و نیز تصاویر Google Earth در دوره 1379 1391 استفاده شد. در مرحله بعد، کلیه هزینه ها و منافع گزینه های فعلی بهره برداری از تالاب میقان برآورد شد. برای برآورد هزینه ها و منافع فعالیت های استخراج سولفات سدیم و آبزی پروری از طرح های توجیهی و تکمیل اطلاعات در محل بهره گرفته شد. هزینه های ناشی از تخریب تالاب با روش هزینه جایگزینی (هزینه بهسازی تالاب) و به کمک اطلاعات فهرست بهای واحد پایه فعالیت های ساخت و ساز 1392 برآورد شد. سپس کلیه اطلاعات مالی به کمک نمایه قیمت مصرف کننده به قیمت های سال 1392 تعدیل یافت. در نهایت کلیه گزینه ها به کمک معیار معادل سالانه ارزش خالص فعلی ارزیابی شد. نتایج نشان داد که سطح تالاب عمدتا به دلیل کسری بیلان آبی (تبخیر و تعرق پتانسیل شدید) با نرخ 6/3 درصد در سال کاهش یافته است. به این ترتیب، استخراج سولفات سدیم دلیل اصلی کاهش پهنه آبی تالاب به نظر نمی رسد. با این حال استخراج معدن با عمیق کردن تالاب ممکن است به تشدید روند خشک شدن آن کمک کند. نتایج نشان داد که استخراج سولفات سدیم به این ترتیب دست کم هزینه برونی معادل 4/6 میلیارد ریال در سال ایجاد کرده است. بر اساس نتایج، استخراج سولفات سدیم و پرورش آرتمیا به ترتیب در سطح 800 و 2550 هکتار از تالاب، می تواند ارزش خالص فعلی سالانه ای در حدود 7/10 و 9/46 میلیارد ریال ایجاد کند. نتایج همچنین نشان داد که منافع خالص فعلی سالانه حاصل از استخراج سولفات سدیم پس از کسر هزینه های بهسازی تالاب به 3/4 میلیارد ریال کاهش یافت. از این رو، گزینه استخراج معدن میقان، در صورت انجام درست و به موقع فعالیت های بهسازی تالاب، گزینه ناپایدار اقتصادی یا محیط زیستی محسوب نمی شود. نتایج همچنین نشان داد که مدیریت تلفیقی تالاب (بهره برداری با انجام عملیات بهسازی و پرورش آرتمیا) با منافع خالص سالانه ای معادل 2/51 میلیارد ریال اقتصادی ترین گزینه فعلی تالاب به نظر می رسد. با این حال مطالعات بیشتری لازم است تا دیگر منافع تالاب میقان از جمله منافع تامین آب کشاورزی، گردشگری و حفظ تنوع زیستی برآورد شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
41 تا 51
لینک کوتاه:
magiran.com/p1288837 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!