بررسی فرضیه توزیع درآمد کوزنتس در نواحی روستایی ایران در دوره 86-1350

پیام:
چکیده:
نحوه توزیع درآمد ناشی از رشد اقتصادی در جامعه روستایی عاملی موثر و اساسی در بهبود رفاه اجتماعی و کاهش فقر به شمار می رود. از این رو، مطالعه حاضر به بررسی برقراری فرضیه توزیع درآمد کوزنتس در نواحی روستایی ایران می پردازد و بدین منظور، از الگوهای خطی و غیرخطی اهلووالیا بهره می گیرد؛ البته آزمون تاثیر انقلاب و جنگ نیز انجام گرفته که به دلیل معنی دار نبودن، از مدل حذف شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که فرضیه توزیع درآمد کوزنتس در نواحی روستایی ایران برقرار نیست؛ همچنین، رشد اقتصادی در بهبود توزیع درآمد در نواحی روستایی تاثیری نداشته و حتی به بدتر شدن آن نیز انجامیده است. ولی برخلاف اثر رشد اقتصادی، رشد بخش کشاورزی تاثیری مثبت و معنی دار بر بهبود توزیع درآمد در نواحی روستایی ایران داشته است.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 16
لینک کوتاه:
magiran.com/p1290002 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!