بررسی آلودگی میکروبی لاشه طیور گوشتی در طی خط کشتار کشتارگاه صنعتی همدان

پیام:
چکیده:
فرایند کشتار طیور در کشتارگاه میتواند لاشه طیور سالم را درگیر آلودگی های متعدد با عوامل پاتوژن سازد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر شرایط کشتار بر روی وضعیت بهداشتی لاشه طیور کشتار شده در کشتارگاه صنعتی همدان انجام گردید. جهت انجام این بررسی از سطح پوست ناحیه سینه لاشه طیور بطور تصادفی نمونه برداری با سواپ و صفحه الگو صورت پذیرفت. بر این اساس در طی مراحل مختلف کشتار شمارش کلی باکتری های هوازی (TVC)، کلی فرمها، اشریشیاکلی، استافیلوکوکوس اورئوس بیماریزا، و جستجوی سالمونلا مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مرحله خنک سازی در چیلرها بصورت معنی داری (05/0
زبان:
فارسی
صفحات:
8 تا 13
لینک کوتاه:
magiran.com/p1291235 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!