تبیین نقش سرمایه ی اجتماعی در کاربست مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی آجا با رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری

پیام:
چکیده:
کاربست نظام مدیریت دانش در سازمان، یک حرکت جمعی، شبکه ای و سازمانی است که همه ی افراد در رده های مختلف باید درگیر آن شوند. هدف اساسی این پژوهش، تبیین نقش سرمایه ی اجتماعی در کاربست مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی آجا با رویکرد مدلیابی معادلات ساختاری است. پژوهش حاضر با توجه به هدف جزء مطالعات کاربردی و باتوجه به شیوه ی گردآوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی از نوع هم بستگی است. جامعه ی آماری پژوهش، کلیه ی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آجاست. به دلیل محدودیت جامعه از روش تمام شماری استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها دو پرسشنامه ی استاندارد سرمایه ی اجتماعی و استقرار نظام مدیریت دانش است که ضریب آلفای کرونباخ آنها به ترتیب، 86/0 و 83/0 محاسبه و تایید شد. داده های گردآوریشده از طریق آمار توصیفی و آزمونهای همبستگی پیرسون، فریدمن، تحلیل مسیر و برای بررسی روابط علی بین متغیرها از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های توصیفی پژوهش نشان میدهد که وضعیت موجود سرمایه ی اجتماعی و نظام مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی آجا تقریبا نامطلوب است. همچنین نتایج، نشان میدهد که بین سرمایه ی اجتماعی و ابعاد سازمانی کاربست نظام مدیریت دانش، به جز بعد ساختار سازمانی، رابطه ی معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد بعد ارتباطی سرمایه ی اجتماعی، بیشترین تغییرات ابعاد کاربست مدیریت دانش (متغیر وابسته)، و بعد از آن به ترتیب، بعد شناختی و ساختاری تغییرات متغیر وابسته را تبیین کردهاند. درنهایت، نتایج مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد که مدل از برازش مناسب و قابل قبولی برخوردار است. مطابق با نتایج به دست آمده و همچنین با توجه به اهمیت سرمایه ی اجتماعی، به عنوان یک دارایی مهم سازمانی، امید است که زمینه های تقویت این عنصر مهم فراهم شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
115 -136
لینک کوتاه:
magiran.com/p1291635 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!