نقش رسانه های نوین در نظام تربیت و آموزش پلیس؛ چالش ها و فرصت ها

پیام:
چکیده:
آموزش، تربیت و جامعه پذیری از مباحث مهم جامعه شناسی و البته بسیاری دیگر از حوزه های مربوط به زندگی اجتماعی است. در هر عصری شیوه ها و روش های تربیت و آموزش تاحدی تغییر میکند که می توان عامل اساسی این گوناگونی ها را شرایط زمانی و مکانی و البته در دنیای جدید، ظهور و گسترش رسانه ها دانست. در عصر جدید که عصر فناوری های ارتباطات و اطلاعات و نیز عصر تغییر نام گرفته، رسانه های نوین مانند اینترنت با درنوردیدن فاصله های مکانی و زمانی، نه فقط جهان را برای همه بهعرصهی حضور تبدیل کرده که تمامی عرصه های مختلف زندگی بشر، به ویژه تعلیم و تربیت را دگرگون ساخته و از بسیاری جهات، معنا و مفهوم جدیدی به آن بخشیده است. می توان حدس زد که آموزش و تربیت در این شرایط در تمامی سطوح و مقاطع، دچار دگرگونی های زیادی شده و خواهد شد؛ ازاین رو هدف اساسی مقاله باتوجه به تحولات یادشده، ابتدا پاسخ گویی به آن دسته از چالش ها و فرصت های است که از خلال چنین شرایطی ظهور کرده و سپس، چیستی تکلیف آموزش ها و تربیت پلیس با تاکید بر تاثیرات رسانه های نوین است.
نگارندگان در این مقاله سعی کرده اند ضمن نشان دادن اهمیت و جایگاه رسانه های نوین در فرهنگ جدید، نقش آن ها را به ویژه در امر تربیت، آموزش و جامعه پذیری جدید، بهخصوص در پلیس نشان داده و مطالبی از روش و فنونی گفته اند که می توان با استفاده از آن ها بیشترین کارآمدی را در آموزش و تربیت پلیس ها با تاکید بر رسانه های نوین به وجود آورد.
شاید محوری ترین یافته ی مقاله آن باشد که ما به عنوان بزرگ سالان باید بیاموزیم که نگرش ها و رفتارهای خود را تغییر (تعدیل) داده و روش های قدیمی تفکر را با توجه به تحولات ایجادشده، بازبینی کنیم تا این که بتوانیم هم به درک آنچه جوانان می گویند، می کنند و می خواهند نزدیک شویم و هم ذهنمان را برای پذیرش ایده های جدید تولیدشده توسط نسل جوان آماده تر کنیم.
زبان:
فارسی
صفحات:
13 -48
لینک کوتاه:
magiran.com/p1291638 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!