بررسی اثر تجویز پیشگیرانه محلول های کریستالوئید بر تغییرات همودینامیک پس از انجام بی حسی نخاعی در زنان کاندید سزارین غیر اورژانس

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
درحال حاضر 95% مادران بار دار جهت انجام سزارین تحت بی حسی نخاعی قرارمی گیرند. بلوک سمپاتیک بعد از تکنیک های داخل نخاعی، ممکن است فشارخون مادری را کاهش داده و جریان خون رحمی را تحت تاثیر قرار دهد. یافته های متفاوت در زمینه تاثیر پیش گیرانه مایع درمانی در پیشگیری از افت فشارخون مادری، موجب تصمیم به تحقیق در این زمینه شد.
مواد و روش ها
مطالعه مداخله ای، ازنوع کارآزمایی بالینی تصادفی و به شکل دوسویه کور بود که برروی 74 بیمار کاندید سزارین غیر اورژانس انجام گرفت. بیماران به دو گروه دریافت کنن ده محلول رینگرلاکتات (گروه الف) وبدون دریافت محلول رینگرلاکتات (گروه ب) تقسیم شدند وبع د از آن زنان باردار تحت بی حسی نخاعی قرار گرفتند و اطلاعات به دست آمده از 2 گروه در پرسشنامه های طرح براساس معیارهای آپگار دقیقه اول، پنجم و دهم در نوزادان؛ فشارخون متوس ط شریانی مادر؛ ضربان قلب مادر و دوز تجویزی افدرین ثبت گردیده و با استفاده از تست های آماری آنووا و تی تست مورد آنالیز قرار گرفتند.
یافته ها
بین میانگین تغییرات متوسط فشارخون شریانی و میانگین تغییرات ضربان قلب مادر، میانگین سنی، آپگار دقیقه اول، پنجم و دهم گروه رینگر لاکتات وگروه شاهد اختلاف معنی داری در دو گروه وجود نداشت. ولی متوسط دوز تجویزی افدرین در گروه دریافت کننده محلول کریستالویید کمتر بوده است.
نتیجه گیری
تجویز پیشگیرانه رینگرلاکتات قبل از بی حسی نخاعی از هیپوتانسیون مادری پیشگیری نخواهد کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
57 -62
لینک کوتاه:
magiran.com/p1293364 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.