موانع مدیریت درد: مقایسه دیدگاه پزشکان و پرستاران

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
تداوم درد علاوه بر مشکلاتی همچون اختلال در روند بهبودی، خواب و کاهش کیفیت زندگی، در 60-30 درصد موارد، در افرادی که به دردهای مزمن مبتلا هستند، مشکلات روحی نظیر افسردگی را نیز ایجاد می کند. بنابراین شناخت موانع مدیریت درد حائز اهمیت است. هدف این پژوهش«مقایسه دیدگاه پزشکان و پرستاران در مورد موانع مدیریت درد در بیمارستان های آموزشی شهرستان گناباد در سال1391 می باشد.
روش بررسی
این مطالعه توصیفی- تحلیلی با شرکت 135 پزشک و پرستار به روش سرشماری در بیمارستان های آموزشی شهرستان گناباد در سال1391 انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود که در دو بخش (ویژگی های دموگرافیک و 44 سوال مربوط به موانع در چهار حیطه سازمان، پرستار، مددجو و پزشک) تنظیم شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 20) و آزمون های آماری مجذور کای، آزمون تی مستقل و من ویتنی در سطح معنی داری 05/ 0> P تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
شرکت کنندگان در مطالعه 7/63% زن،3/37% مرد، 3/79% متاهل، 7/80% پرستار، 6/12% پزشک و 3/79% کارشناس بوده اند. میانگین و انحراف معیار سنی شرکت کنندگان 3/7 ± 3/31 سال بود. نتایج نشان داد که شرکت کنندگان در مطالعه موانع مربوط به مددجو را به عنوان مهمترین مانع مدیریت درد می دانند.
نتیجه گیری
شناخت موانع مدیریت درد بر غلبه بر این موانع کمک نموده و از سویی ضروری است که بر اهمیت ارائه اطلاعات به بیماران به عنوان قسمتی از مدیریت کنترل درد تاکید گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
49 -56
لینک کوتاه:
magiran.com/p1293366 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.