بررسی تاثیر تجویز رابپرازول در مقایسه با رانیتیدین در میزان درد اپی گاستر پس از عمل ویترکتومی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
این مطالعه با هدف بررسی تاثیر تجویز رابپرازول در مقایسه با رانیتیدین در میزان درد اپی گاستر پس از عمل ویترکتومی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول اکرم طی سال های 1391 تا 1392 انجام شد.
مواد و روش ها
این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی دوسوکور تصادفی شده در بین بیماران 20 تا 60 ساله تحت ویترکتومی که از سال 1391 لغایت 1392 به بیمارستان حضرت رسول اکرم مراجعه کرده بودند، انجام شد. بیماران به سه گروه دریافت کننده رابپرازول (20 میلی گرم) و رانیتیدین (150 میلی گرم) و هر دو دارو (20 میلی گرم رابپرازول و 150 میلی گرم رانیتیدین) تقسیم شدند. پس از عمل بیماران از نظر درد اپی گاستر، سوزش سر دل و رگورژیتاسیون اسیدی و داشتن تهوع و استفراغ مقایسه شدند.
یافته ها
در این مطالعه 105 بیمار با میانگین سنی 87/9 ± 67/55 سال، در 3 گروه 35 نفره وارد شدند. بین درصد فراوانی رگورژیتاسیون در ساعت های اول، دوم و چهارم پس از عمل در سه گروه مورد مطالعه اختلاف آماری معناداری مشاهده نشد(05/0< P). شدت درد پس از عمل در ساعت های مختلف پس از عمل در هر سه گروه به طور معناداری کاهش یافته بود(001/0 P<) ولی این روند بین سه گروه معنادار نبود (15/0= P).
نتیجه گیری
استفاده ی هم زمان از دو داروی رانیتیدین و رابپرازول و یا رانیتیدین به تنهایی نسبت به استفاده ی رابپراوزل به تنهایی، درد و رگورژیتاسیون بیماران پس از عمل جراحی الکتیو را بیشتر کاهش می دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
32 -39
لینک کوتاه:
magiran.com/p1293373 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.