تاثیر روش آرام سازی بنسون بر کیفیت خواب بیماران مزمن قلبی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
بیماری های قلبی عروقی، فاکتور اصلی در کاهش میزان خواب و افزایش بیداری های شبانه می باشند. با توجه به عوارض داروهای خواب آور، استفاده از روش های غیر دارویی که بتوانند باعث بهبود کیفیت خواب بیماران مزمن قلبی شوند، لازم به نظر می رسد، لذا این مطالعه با هدف تاثیر روش آرام سازی بنسون بر کیفیت خواب بیماران مزمن قلبی، انجام گرفت.
مواد و روش ها
طرح مطالعه، کارآزمایی بالینی تصادفی شده می باشد. جامعه پژوهش را 60 بیمار مزمن قلبی مراجعه کننده به بیمارستان واسعی شهر سبزوار تشکیل می دهند که به روش تصادفی ساده به دو گروه کنترل (30 نفر) و مداخله (30 نفر) تقسیم شدند. گروه مداخله، تمرینات آرام سازی بنسون را به مدت 20 دقیقه دو بار در روز طی مدت یک ماه انجام دادند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و کیفیت خواب پیتس برگ بود که در دو نوبت قبل از مداخله و بعد از مداخله در دو گروه تکمیل گردید. داده ها با استفاده از آزمون های آماری من-ویتنی، کای اسکوئر، دقیق فیشر، ویلکاکسون و تحلیل کوواریانس و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 11.5 و با سطح معنی داری 05/0 P مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
میانگین و انحراف معیار کیفیت خواب در گروه مداخله قبل از آرام سازی بنسون 41/4± 33/10 بود که بعد از مداخله به 01/4± 50/7 کاهش یافت. تجزیه و تحلیل داده ها بین میانگین کیفیت خواب واحدهای پژوهش قبل و بعد از مداخله در گروه مداخله، تفاوت معنا داری را نشان داد (001/0> P).
نتیجه گیری
آرام سازی بنسون بر کیفیت خواب بیماران مزمن قلبی، موثر است لذا می تواند به عنوان درمان مکمل برای بهبود کیفیت خواب در این بیماران، استفاده گردد.
زبان:
فارسی
صفحه:
492
لینک کوتاه:
magiran.com/p1295054 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.