آسیب شناسی بیکاری دانش آموختگان کشاورزی: تحلیل کمی و کیفی

پیام:
چکیده:
هدف از انجام این پژوهش شناسایی چالش ها و مشکلات بیکاری دانش آموختگان کشاورزی و ارائه راهکارهای موجود در این زمینه است. اطلاعات مورد نیاز با روش کمی- کیفی یعنی با استفاده از ابزار پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری شده است. روایی صوری پرسشنامه را استادان مجرب مرتبط با رشته کشاورزی تایید کردند. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ سنجیده شد و 91 درصد به دست آمد. جامعه آماری تحقیق از دو بخش دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی تشکیل شده اند. از جامعه اول پس از تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 90 دانشجو انتخاب شد. از جامعه دوم نیز 25 نفر انتخاب و نظرهای آن ها به صورت کیفی بررسی و تحلیل شد. در تحلیل داده های کمی از روش تحلیل عاملی و در تحلیل داده های کیفی از روش تکرار موضوعات مشترک در متن (KWIC) استفاده شده است. نتایج نشان داد آسیب های بیکاری دانش آموختگان کشاورزی را می توان در هفت عامل طبقه بندی کرد که عبارتند از: آسیب های مرتبط با دولت، آسیب های مرتبط با بازار کار، آسیب های مرتبط با نظام آموزش کشاورزی، آسیب های مرتبط با استادان کشاورزی، آسیب های مرتبط با نحوه آموزش و یادگیری، آسیب های مرتبط با دانشجویان کشاورزی و آسیب های مرتبط با نبود اطلاع رسانی و مشاوره دانش آموختگان کشاورزی. برخی راهکارهای ارائه شده درباره بهبود اشتغال دانش آموختگان عبارتند از: تاکید بر فعالیت های عملی و کاربردی کشاورزی، بهبود کیفیت تدریس استادان کشاورزی، تقویت فعالیت های مختلف دانشجویی، سرمایه گذاری و سیاست های حمایتی و تشویقی در بخش کشاورزی و حمایت بازار کار در به کارگیری دانش آموختگان کشاورزی.
زبان:
فارسی
صفحات:
679 -692
لینک کوتاه:
magiran.com/p1296196 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.