بررسی پراکندگی عناصر پرتوزا بر پایه داده های ژئوفیزیک رادیومتری هوابرد در جنوب باختر ماسوله

پیام:
چکیده:
برای بررسی پراکندگی عناصر پرتوزا در یک محدوده مورد مطالعه بهترین ابزار اکتشافی داده های رادیومتری هوابرد هستند. در این نوشتار ابتدا به وسیله روش آمار کلاسیک و با استفاده از محاسبه متغیرهای آماری روی داده های برداشت شده ژئوفیزیک هوایی منطقه، جدایش جوامع بی هنجاری انجام و سپس جداول پراکندگی فراوانی عناصر اورانیم، توریم و پتاسیم و نمودارهای ستونی پراکندگی فراوانی این عناصر رسم شده است. پس از رسم نمودارهای ستونی پراکندگی، متغیرهای آماری این عناصر محاسبه شده و در پایان جدایش جوامع بی هنجاری بر اساس پراکندگی پیرامون میانگین صورت گرفته است. نقشه های پراکندگی عناصر رادیواکتیو رسم شد. کنترل زمینی با برداشت های رادیومتری و انجام تجزیه شیمیایی انجام شد. در پایان نتایج برداشت های رادیومتری و تجزیه های شیمیایی تاکید بر غیراقتصادی بودن کانه زایی عناصر پرتوزا در منطقه داشتند.
زبان:
فارسی
صفحه:
187
لینک کوتاه:
magiran.com/p1298100 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!