تحلیل مزوسکوپی و میکروسکوپی روند دیرینه تنش و واتنش با استفاده از دوقلوییe- و محور c- کلسیت های آینه های گسلی و خش لغزهای گسلی فروبوم دشت ارژن، جنوب باختر ایران

پیام:
چکیده:
فروبوم دشت ارژن با جهت شمال خاور در 65 کیلومتری باختر شیراز در اثر فعالیت قطعه هایی از گسل فعال کره بس تشکیل شده است. این فروبوم کششی بخشی از کمربند چین خورده ساده زاگرس است که به وسیله سامانه گسل مرزی ارژن خاوری و باختری و عمود بر طاقدیس کوه شاه نشین و سلامتی دربرگرفته شده است. نمونه برداری جهت دار از آینه های گسلی دو گسل مرزی برای بازسازی سوگیری دیرینه تنش در تشکیل فروبوم دشت ارژن انجام شده است. از بررسی مزوسکوپی شامل داده های خش لغز گسلی برداشت شده از دو گسل موجود در منطقه که با روش وارونگی ((Inversion Method لغزش گسلی انجام شده است، روند دیرینه تنش های فروبوم دشت ارژن بر پایه تجزیه خش لغزها به ترتیب برای 1σ روند، E °26N،°70 و برای 3σ روند E °40S،°25 به دست آمده است. بررسی میکروسکوپی مقاطع نازک صفحات XY و XZ نمونه های جهت دار نشان دهنده آن است که این مقاطع از کلسیت های نمونه-І و نمونه-П دو قلوییe- تشکیل شده است. اندازه گیری دوقلویی e- و محورc- کلسیت ها با استفاده از صفحه میکروسکوپ نوری قطبنده پنج محوری برای تعیین محور های «تنش» (P) و «کشش» (T)انجام شده است. مقدار متوسط به دست آمده برای محور زیر- عمود بیشینه تنش اصلی(°N35oE±11/72 σ1) است و مقدار متوسط به دست آمده برای محور اصلی کمینه تنش در اطراف فروبوم دشت ارژن(°S35oE±9/32 σ3) است. میدان تنش اطراف گسل های مرزی فروبوم وابسته به میدان تنش فعالیت گسل کره بس است.
زبان:
فارسی
صفحه:
131
لینک کوتاه:
magiran.com/p1298116 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!