بررسی نقش شار مساحت سطح حباب در ثابت آهنگ فلوتاسیون ذرات زغال سنگ

پیام:
چکیده:
در این پژوهش تاثیر شار مساحت سطح حباب در آهنگ شناورسازی ذرات زغال سنگ مورد بررسی قرار گرفت، به گونه ای که نتایج نشان دهنده افزایش ثابت آهنگ فلوتاسیون ذرات با افزایش شار مساحت سطح حباب بود. بیشترین ثابت آهنگ فلوتاسیون برابر با 3/30 در دقیقه به دست آمد؛ در حالی که اندازه ذرات 37- میکرون و شار مساحت سطح حباب 89/25 در ثانیه بود. برای تحلیل نتایج از کارایی برخورد، اتصال و انفصال حباب- ذره استفاده شد. بیشترین کارایی برخورد استوکس برابر با 81/57 درصد به دست آمد، در شرایطی که دانه بندی ذرات 420 500- میکرون، شار مساحت سطح حباب 43/27 در ثانیه و آهنگ شناورسازی 1/17 در دقیقه بود. بیشترین کارایی اتصال یون، استوکس و پتانسیل به ترتیب برابر با 94/66%، 56/74% و 45/61% به دست آمد. همچنین بیشترین کارایی انفصال برابر با 34/57% به دست آمد، در شرایطی که دانه بندی ذرات 420 500- میکرون و شار مساحت سطح حباب 16/77 در ثانیه و آهنگ شناورسازی0/85 در دقیقه بود. کارایی گردآوری ذرات با افزایش شار مساحت سطح حباب افزایش یافت. کارایی گرد آوری ذرات در محدوده دانه بندی 37 106- میکرون بالا بود و در دانه بندی های بیرون از این محدوده، کارایی گردآوری ذرات به آرامی کاهش یافت. بنابراین می توان پایین بودن کارایی گرد آوری ذرات درشت را به بالا بودن کارایی انفصال نسبت داد تا هنگامی که پایین بودن کارایی گرد آوری ذرات دانه ریز ناشی از پایین بودن کارایی برخورد حباب- ذره بود.
زبان:
فارسی
صفحه:
45
لینک کوتاه:
magiran.com/p1298122 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!