تحولات حق استماع در حقوق اداری انگلستان و ایران

پیام:
چکیده:
امروزه حق استماع، به یکی از اجزای اداره خوب و عدالت رویه ای تبدیل شده است.استماع در حیطه ی حقوق اداری،وابسته به زمینه ای است که در آن اعمال می شود. در حقوق اداری انگلستان تمایز میان تصمیمات قضایی و تصمیمات اداری، لزوم ترافعی بودن تصمیمات و تفکیک میان حق ها و امتیازات، محدودیت هایی را بر استماع موجب شد. این محدودیت ها دردهه ی هفتاد میلادی برطرف می شود، اما به طور کامل کنار نهاده نمی شوند. برای جبران این نقص حقوق اداری انگلستان، در کنار شناسایی قاعده ی الزام به رفتار منصفانه که به نوبه ی خود موجب توسعه ی بیشتر استماع می شود، مفهوم انتظارت مشروع را به حق ها و امتیازات افزوده است. در کنار این تحولات، رویکرد توسعه گرایانه ی دادگاه اروپایی حقوق بشر، نسبت به استماع بر حقوق اداری انگلستان تاثیر نهاده است. در حقوق اداری ایران، شناسایی و اعمال این حق از کاستی رنج می برد. با این حال دیوان عدالت اداری در مورد اعمال آن دردادرسی اداری رویکردی توسعه گرایانه داشته است، اما در تصمیمات اداری خلا قانونی و قضایی نمایان است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
169
لینک کوتاه:
magiran.com/p1301786 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!