بررسی امکان جایگزینی کربوکسی متیل سلولز با صمغ کتیرا بر ویژگی های فیزیکی و حسی بستنی

پیام:
چکیده:
به منظور تعیین ویژگی های کاربردی و بررسی امکان مصرف هیدروکلوئیدهای بومی ایران، کتیرا در نسبتهای 0، 25، 50، 75 و 100 درصد با کربوکسی متیل سلولز در فرمولاسیون بستنی جایگزین شد و برخی ویژگی های کیفی محصول مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد نمونه حاوی 100 درصد کتیرا وزن مخصوص پایین تری نسبت به سایر نمونه ها داشت. اما با کاهش مقدار آن وزن مخصوص مخلوط بستنی به طور معنی داری افزایش یافت. تمام سطوح جایگزینی منجر به افزایش معنی دار اورران بستنی شد. نمونه حاوی 100 درصد کتیرا ویسکوزیته بالاتری از نمونه های حاوی مخلوط صمغ ها نشان داد و نمونه شاهد بالاترین مقاومت به ذوب را داشت. نمونه حاوی مخلوط 75 درصد کربوکسی متیل سلولز و 25 درصد کتیرا، به طور معنی داری کمترین و نمونه حاوی 100 درصد کتیرا، بیشترین مقدار سختی را داشت. افزایش سطوح جایگزینی منجر به بهبود خواص حسی نمونه شد. با توجه به نتایج حاصل از خواص فیزیکی و امتیازات حسی نمونه های بستنی از این پژوهش، جایگزینی 100 درصد کربوکسی متیل سلولز با کتیرا در بستنی امکان پذیر است.
زبان:
فارسی
صفحات:
279 -290
لینک کوتاه:
magiran.com/p1303967 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.