سنجش نگرش و میزان بکارگیری فناوری های کشاورزی ارگانیک توسط سیب زمینی کاران شهرستان فریدن

پیام:
چکیده:
کشاورزی ارگانیک، به عنوان یک نوع کشاورزی پایدار و یکی از راهکارهای کاهش مشکلات زیست محیطی و راهی برای دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است. کشاورزی ارگانیک جهت کاهش پیامدهای زیست محیطی کشاورزی متداول روش ها و فناوری هایی مطابق با اصول کشاورزی پایدار معرفی نموده است که توسعه این روش ها و فناوری های یکی از اهداف مهم سیاست های کشاورزی در سطح جهان است. به همین منظور هدف اصلی پژوهش حاضر(سنجش نگرش و میزان بکارگیری فناوری های کشاورزی ارگانیک توسط سیب زمینی کاران شهرستان فریدن) است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه سیب زمینی کاران شهرستان فریدن است(14000N=) که بر اساس فرمول کوکران 200 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب شدند. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه گردآوری شد، که روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه آن توسط اعضای هیات علمی گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران تایید گردید و به منظور بررسی معیار پایایی، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که میزان آن (91/0- 77/0) محاسبه گردید و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماریSPSS استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان داد اکثر سیب زمینی کاران منطقه مورد مطالعه تمایل بالایی به کشت سیب زمینی ارگانیک داشتند و همچنین اکثر سیب زمینی کاران دارای نگرش مثبتی به کشاورزی ارگانیک بودند ولی میزان بکارگیری روش ها و فناوری های کشاورزی ارگانیک توسط سیب زمینی کاران جهت کشت سیب زمینی خیلی اندک بود و سنجش پایداری کشت سیب زمینی نیز نشان داد که در منطقه مورد مطالعه کشت سیب زمینی با اصول کشاورزی پایدار انطباق ندارد و اکثر سیب زمینی کاران از نظر سطح پایداری در سطح نسبتاپایدار (5/19درصد) و ناپایدار(68 درصد) قرار دارند.
زبان:
فارسی
صفحات:
55 تا 71
لینک کوتاه:
magiran.com/p1304104 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!