تعیین تاثیر مولفه های خطای رانندگی در شدت تصادفات

پیام:
چکیده:
سالانه از هر 5285 انسان، یک نفر در تصادفات رانندگی کشته و از هر 127 نفر یک نفر دچار مصدومیت می شود. در ایران این شاخص ها به ترتیب برابر 2539 و 253 نفر است. به طوری که حوادث رانندگی دومین عامل فوت و اولین عامل عمر از دست رفته در ایران است و 60 درصد از حوادث منجر به جرح و فوت به حوادث رانندگی تعلق دارد. این درحالی است که نرخ جهانی آن 25 درصداست. هدف این پژوهش بررسی و تعیین میزان تاثیرگذاری مولفه های خطای رانندگی در شدت تصادفات بر اساس فرم کام 114 است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش های گردآوری داده های توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کروکی های تصادفات جاده ای ایران در سال 1385 است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که عدم مهارت در رانندگی، عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه، سرعت، سبقت و انحراف به چپ با احتمال بالایی باعث مرگ راننده می شوند. همچنین احتمال مرگ راننده ای که به علت تجاوز از سرعت مقرره تصادف کرده است 33 / 2 برابر راننده ای است که به سایر دلایل تصادف کرده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
75 تا 102
لینک کوتاه:
magiran.com/p1305754 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!