اثر تنش رطوبتی بر عملکرد ماده خشک و میزان اسانس جمعیت های مختلف گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.)

پیام:
چکیده:
در این تحقیق اثر تنش رطوبتی بر عملکرد و میزان اسانس جمعیت های مختلف گیاه دارویی انیسون در سال 1390 در موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور بررسی گردید. این آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار اجرا گردید. سه توده محلی انیسون (توده محلی سبزوار، کرمان و جیرفت) به عنوان عامل اصلی و تنش رطوبتی به عنوان عامل فرعی در 4 سطح تنش رطوبتی (10، 30، 50 و 70 درصد تخلیه رطوبت) در نظر گرفته شد. اثر متقابل تیمارها بر اسانس ساقه در سطح 1% و بر وزن خشک ساقه، عملکرد ماده خشک و عملکرد اسانس ساقه در سطح 5% معنی دار بود. مقایسه میانگین اثرات متقابل نشان داد که، بیشترین میزان وزن خشک ریشه، وزن خشک ساقه و عملکرد ماده خشک به ترتیب 120، 712 و 1100 کیلوگرم بر هکتار مربوط به توده کرمان در 10درصد تخلیه رطوبت بود همچنین بیشترین میزان اسانس ساقه (89/0 درصد)و اسانس برگ (63/0 درصد) مربوط به توده کرمان در 70 درصد تخلیه رطوبت بود. توده جیرفت نسبت به توده کرمان و سبزوار برتری داشت زیرا در شرایط تنش رطوبتی پایداری بیشتری از خود نشان داد و متحمل تر به خشکی بود. سطح 10 درصد تخلیه رطوبت بهترین سطح آبیاری برای تولید بیشترین ماده خشک تولیدی بود. افزایش آبیاری باعث کاهش درصد اسانس شد در صورتی که عملکرد اسانس را افزایش داد. سطح 10 درصد تخلیه رطوبت بهترین سطح رطوبت برای تولید بیشترین ماده موثره بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
11 تا 22
لینک کوتاه:
magiran.com/p1305838 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!