بررسی تاثیر سطوح مختلف فسفر در شرایط اسمو- هیدروترمال پرایمینگ بذر بر عملکرد ذرت دانه ای

پیام:
چکیده:
به منظور بررسی و مقایسه تاثیر اسموپرایمینگ و هیدروترمال پرایمینگ بذر در سطوح مختلف فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود انجام گرفت. پرایمینگ در سه سطح عدم پرایم، اسموپرایمینگ و هیدروترمال پرایمینگ و کود فسفر (فسفات آمونیم) در چهار سطح: 0، 150، 300 و 450 کیلوگرم در هکتار اعمال شد. نتایج تجزیه واریانس حاکی از تاثیر معنی دار اثر متقابل پرایمینگ و کود فسفر بر تعداد دانه در ردیف بلال و وزن صددانه بود. نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد که هیدروترمال پرایمینگ باعث افزایش معنی دار وزن صددانه، تعداد دانه در ردیف بلال و کاهش معنی دار ارتفاع بوته نسبت به شاهد گردید. هیدروترمال پرایمینگ همچنین سبب افزایش جزئی شاخص برداشت و کاهش تعداد برگ در بوته، تعداد ردیف دانه در بلال، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک نسبت به شاهد شد. نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد که اسموپرایمینگ باعث افزایش جزئی تعداد ردیف دانه در بلال، وزن صددانه و کاهش جزئی ارتفاع بوته، تعداد برگ در بوته، تعداد دانه در ردیف بلال، شاخص برداشت، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک شد. اثرات متقابل تیمارهای پرایمینگ بذر و سطوح کودی فسفر نشان داد که بیشترین وزن صددانه، شاخص برداشت و عملکرد دانه به تیمار هیدروترمال پرایم با سطح کودی 450 کیلوگرم در هکتار و بیشترین تعداد ردیف دانه در بلال و تعداد دانه در ردیف بلال به تیمار اسموپرایم با سطح کودی 450 کیلوگرم در هکتار مربوط می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -22
لینک کوتاه:
magiran.com/p1305972 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.