اندیشه و رویکردهای شاعر(نقد و بررسی مقایسه ای آراء~~ ناقدان برجسته معاصر غرب و عرب)

پیام:
چکیده:
گاه در بعضی مجامع ادبی چنین گمان می شود که بهره مندبودن شاعر از ذوق و قریحه خاص شعری، لزوما برخاسته از مراتب فهم و معرفت عمیق و گسترده وی از حقایق عالم است. چنین پنداری درباره شاعر مانع از ورود رویکردهای انتقادی به ساحت شعر او می گردد. حال آنکه اگرچه شاعر از علو طبع و تخیلی ژرف برخوردار باشد، این بدان معنا نیست که همواره ادراکی برتر از دیگران در کشف حقیقت و تفسیر آن دارد و یا با مراتب عالی وجود و عوالم غیب در ارتباط است. حقیقت آن است که شاعر به سبب دارابودن نگرشی متفاوت به پدیده های پیرامون خویش، برداشتی دیگر از موجودیت این اشیا و روابط میان آنها دارد لذا دریافت درونی خود را در قالب الفاظ و عباراتی نو و برانگیزاننده پردازش می کند، در این میان هرچه شاعر گنجینه وسیعتری از علوم و معارف در درون خود داشته و به مراتب عالی تری از رشد و ارتقای فکر نائل آمده باشد، مفاهیم و مضامینی متعالی نیز در متن شعر وی مشهود خواهد بود. از این رو، استعداد پردازش شعر، تزکیه روح و رشد شخصیت شاعر تنها زمینه ای برای دست یافتن به حقایق و سنخیت یافتن با آنهاست. تاثیر عمیق و پایدار نظام فکری شاعر بر زبان و فرهنگ جامعه، نباید موجب گردد نقشی ویژه در تاثیرگذاری بر افکار و هدایت فکری جامعه متوجه وی بدانیم. اندیشه شاعرانه او هراندازه غنیتر، اصیلتر و وسیعتر گردد، تاثیری بسزا در رشد فکری جامعه ادبی و به دنبال آن رشد فرهنگ عمومی جامعه خواهد داشت. بنابر نتیجه این پژوهش مقایسه ای- تحلیلی می توان گفت مکاتب ادبی غرب بطور عمده، حامی بی طرفی شعر و حفظ ساختار هنری آن هستند، اما در جوامع ادبی عرب، با وجود تاثر از ساختار این مکاتب، شاهد روح معانی و مفاهیمی عالی هستیم که ضمن حفظ ماهیت حسی و خیال انگیز شعر، در متن آن مشهود است.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -25
لینک کوتاه:
magiran.com/p1306284 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!