اولویت بندی راهبردهای توسعه گردشگری روستایی از منظر آمایش سرزمین، مطالعه موردی: روستای گایگان (شهرستان الیگودرز)

پیام:
چکیده:
ارتقای گردشگری روستایی برمبنای توسعه ی گردشگری پایدار و تبدیل توریسم به موتور محرکه ی اقتصادی منطقه برای بهبود کیفیت زندگی جامعه از اهم مواردی است که نیازمند به اتخاذ راهبردهای مناسب و منطقی متناسب با قابلیت های منطقه ای و محلی و با جهت گیری هایی آمایش سرزمین می باشد. این تحقیق با هدف تبیین و تحلیل راهبردهای توسعه گردشگری روستایی در روستای گایکان که از روستاهای هدف گردشگری در شهرستان الیگودرز می باشد، تدوین شده است. روش انجام این تحقیق توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است تعداد نمونه موردمطالعه در محدوده جغرافیایی شامل 184 نفر می باشد. برای تعیین حجم نمونه، از فرمول کوکران استفاده گردیده است. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات و اولویت بندی راهبردهای توسعه گردشگری از مدل سوات (SWOT) استفاده شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که با توجه به ارزیابی عوامل داخلی و عوامل خارجی، استراتژی تهاجمی (حداکثر- حداکثر) به عنوان استراتژی مطلوب جهت نیل و دستیابی به توسعه گردشگری روستای گایکان است.
زبان:
فارسی
صفحات:
69 -86
لینک کوتاه:
magiran.com/p1307191 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.