تحلیل سطوح دارایی های پایداری نظام شالیکاری شهرستان رشت

پیام:
چکیده:
معیشت کشاورزان متاثر از مقدار دارایی ها و تعادل بین این دارایی ها است. هدف این تحقیق توصیفی- پیمایشی، تحلیل سطوح دارایی های پایداری نظام شالیکاری شهرستان رشت می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شالیکاران شهرستان رشت (84772N=) در سال 1392 بود که حجم نمونه با استفاده از جدول حداقل حجم نمونه کرجی- مورگان و با روش نمونه گیری خوشه ایمتناسب با حجم جامعه (401n=) انتخاب شد. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ای طراحی شده با 42 گویه و 13 مولفه برای پنج سرمایه معیشت پایدار (فیزیکی، انسانی، اجتماعی، مالی و طبیعی) است که روایی صوری و محتوایی آن با نظر اصلاحی متخصصین و کارشناسان تایید شد. یافته ها نشان داد که سرمایه انسانی در شهرستان رشت از بالاترین سطح در میان پنج سرمایه پایداری برخوردار است. همچنین به ترتیب سرمایه های فیزیکی، اجتماعی، مالی و طبیعی در سطوح بعدی قرارگرفته اند. شاخص ترکیبی کل برای پنج سرمایه فیزیکی، انسانی، مالی، اجتماعی و طبیعی به ترتیب 03/1، 361/1، 866/0 و 8/0 محاسبه شد که بیانگر این است که با بهبود و ارتقای سرمایه های موجود در مناطق روستایی و در بین شالیکاران می توان به پایداری کشت برنج در شهرستان رشت کمک نمود.
زبان:
فارسی
صفحات:
87 -99
لینک کوتاه:
magiran.com/p1307192 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.