بررسی عوامل موثر بر مصرف سوخت در خانوارهای روستایی بخش مرکزی شهرستان زاهدان

پیام:
چکیده:
امروزه سوخت خانگی بخش مهمی از تقاضای کل انرژی را تشکیل داده و تهیه ی سوخت کافی و پایدار به عنوان پایه و اساس توسعه در نظر گرفته می شود. ازاین رو، هدف کلی این تحقیق بررسی انگاره های مصرف سوخت و عوامل موثر بر آن در خانوارهای روستایی بخش مرکزی شهرستان زاهدان بود. جامعه ی آماری این پژوهش توصیفی خانوارهای روستاهای با جمعیت بیش از 25 خانوار و نمونه ی آماری آن شامل 250 خانوار بوده است. روایی ابزار جمع آوری اطلاعات در این مطالعه که پرسشنامه ای ساختارند بود، توسط پانل متخصصان و پایایی آن با استفاده از یک مطالعه راهنما تایید گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که تنها 43 درصد (102 خانوار) از خانوارهای روستایی در بهره گیری از سوخت رفتاری بهینه داشته اند. بر این مبنا، خانوارهای بهینه گرا در مصرف سوخت به لحاظ میانگین سطح سواد، سن، میزان درآمد و ویژگی های محل سکونت به طور معنی داری با خانوارهای نابخرد در مصرف سوخت تفاوت داشته اند. برای شناسایی تعیین کننده های رفتار مصرف سوخت در بین خانوارهای روستایی از الگوی رفتار منطقی بهره گرفته شد. نتایج حاصل از آزمون معادلات ساختاری که برای تعیین کفایت این الگو بکار گرفته شده بود، نشان داد که 24/0 درصد از پراکنش رفتار به کارگیری سوخت مصرفی خانوار توسط متغیرهای گرایش به سوخت مصرفی، نگرش و هنجارهای ذهنی پیش بینی می شود. در پایان توصیه های کاربردی جهت بهینه سازی مصرف سوخت در بین خانوارهای روستایی با تاکید بر حفظ سلامت محیط زیست، بهداشت محیط درون خانه ارائه شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
121 -136
لینک کوتاه:
magiran.com/p1307207 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.